Här fortsätter det resonemang som jag har kommit fram till angående Vedermödan.

Hesekiel 38:8-17

   När lång tid har gått, skall du bli uppbådad. I kommande år skall du få tåga in i ett land som då har fått ro från svärdet, och vars folk har blivit hopsamlat från många andra folk, ja, upp till Israels berg, som länge låg öde, men vilkas folk då har blivit hämtat från de andra folken, så att alla nu bor där i trygghet. Ty du vill ta rov och byte, …

   (18-24) Men på den dagen då Gog kommer över Israels land, säger Herren, Herren, då skall jag ge luft åt min vrede. På den dagen skall det bli en stor jordbävning i norra Israel. Den enes svärd vänds mot den andres. Pest, slagregn, hagel, eld och svavel skall regna över alla som följer honom. Så skall jag bevisa mig stor och helig, och göra mig känd inför många folks ögon. Och de skall förstå att jag är HERREN.

 Fursten Gogs krig vid Harmageddo är det första kriget på denna plats och det är ett krig mellan muslimer och Israel. I detta krig finns inte Egypten medräknat, troligtvis för att en katastrof drabbade landet, ett hav i södra Egypten, Assuandammen, översvämmade och en tsunami svepte Kairo ut i havet. Harmageddo 2 sker i sluteet av vedermödan och är ett krig mellan antikrist och Israel, och utan Messias återkomst skulle judarna ha förlorat. Harmageddo 3 står striden mellan Satan och Jesus och därefter är allt slut och endast Domedagen återstår. 

  Det fins en dom före allt detta och den säger att alla folk som vill dela på mitt land, Herrens land som är utlånat till judarna, dekomemr att själva bli delade, och vi kan se hur alla fredsplaner blir till inbördes splittring, det öde som de ville att israel skulle drabbas av. Och vi kan se dettakaos i arabvärlden, allt medan Israel tycks fortsätta med att bara växa och utvecklas som nation.  

 

   Det verkar som att under dessa inledande 175 dagar av Vedermödan kommer Israel riva ner murar (Israel har aldrig haft några gränsmurar förrän i nutid), samt bygga upp ett tempel, vilket kan bara ske om en jordbävning eller felriktad raket förstör moskén.  

Hesekiel 39:9-28      Gogs nederlag och Harmageddo

   (9-11) Sedan skall invånarna i Israels städer gå dit ut och ta rustningar, sköldar och … De skall inte behöva hämta trä från skogen eller hugga ved i skogarna, ty de skall elda med krigsbytet i sju år. På den dagen skall jag, där i Israel, ge åt Gog en plats till grav, nämligen ”De framtågandes dal” öster om havet, och den skall stänga vägen för andra som vill tåga fram där. Där skall man begrava Gog och hela hans larmande hop och man skall kalla platsen ”Gogs larmande hops dal”.

  (14-16) Och i sju månader skall Israels barn hålla på med att begrava dem för att rena landet. Och man skall avskilja män (sanerare) som i sju månader renar marken och begraver soldaterna. Därefter skall genom resande, då de hittar ett ben, märka ut platsen för sanerarna så att de kan samla upp och begrava benen. 

   (Denna plan kunna ha varit skriven för Hiroshimas sanering, så vad såg profeten, effekten av en missriktad atombomb?)

   (28) Då skall de inse att jag, HERREN, är deras Gud, från den dagen och i all framtid. Och folken skall förstå att Israels barn blev bortförda i fångenskap … Och Herren, deras Gud, samlade judarna till deras eget land igen, och han lät inte någon bli kvar där ute bland folken.

 När Gogs armé och det muslimska militära hotet är borta, kommer världens folk att välja Antikrist som jordens härskare och frälsare. Men Satan, som från skapelsens början hatade människosläktet, för att Adams släkte har blivit utlovad den upphöjda plats i himlen som han själv så starkt åtrådde då han sa: ”Jag vill sätta mig på tronen och vara som gud”, han kommer genom Antikrist styra jorden med järnkandskar.   

Upp 7:2-13     De 144 000 som är märkta med Guds sigill

   Och jag såg en annan ängel stiga upp från öster med dem levande Gudens sigill, och han ropade med hög röst … till de fyra änglarna. Skada inte jorden eller havet eller träden förrän vi har märkt vår Guds tjänare med sigill på deras pannor. Och jag fick höra antalet av dem som var märkta med sigill och de var 144 000 från alla Israels stammar.

   De 144 000 utvalda skall tydligen att fullfölja lärjungarnas uppdrag med att predika Guds Ord över hela jorden och ingen människa skall kunna stoppa dem, och de kommer att hämtas hem när deras uppgift är slutfört. Och därefter kan Messias komma. 

   Matt 18:6-7       Falska läror, falska nyheter

   Den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bäst om han fick en kvarnsten hängd om halsen och han sänktes i havet djup. Ve dig värld, med dina förförelser, för förförelser måste ju komma, men ve den människa genom vilken den kommer.

Upp 13              De två vilddjuren och talet 666

   Antikrist har två medhjälpare och den ena är den falske profeten och de två är förenade i deras oresonliga hat mot Gud och Israel. 

 Bildstoden i templet är en avbild av Antikrist, som blev dödligt sårad och fick liv igen. Men i motsatsen till alla andra avgudar, som är stumma, så talar denna bildstod med hädiska ord mot Gud och hans fräckhet fascinerar mänskligheten.  Bildstoden tycks markera starten på många av straffdomarna och plågor kommer, då jordens befolkning uppmanas nu att tillbe avguden. Och odjuret såg till att alla skulle få ett märke (666) på handen eller på pannan, och den som inte har detta märke kan varken köpa eller sälja, men tar man på sig märket bli man också satans egendom och slutdom. Och alla de som vägrar att tillbe bildstoden riskerar nu att bli dödade, vilket tyder på att bästa plan är att fly bort från tätorterna och gömma sig i skogs och bergsområden. 

Upp 17:2-4              Skökan och domen över Babylon

   Hon har horat med jordens kungar och jordens invånare har berusat sig med hennes otukts vin och det stora Babylon samlade på sig högar med rikedomar. Dra bort från henne för så ni inte tar del av hennes synder och en får del av hennes plågor. Ty hennes synder har tornat upp sig ända till himlen och Gud har inte glömt bort vad hon har gjort.

    Skökan är staden Babylon, ett religiös-politiskt kyrkosystem, och hennes ursprung är i gamla Babel som troligtvis återuppstår som antikrist nya huvudstad. Men skökan kommer i konflikt mot antikrist och den falske profeten och så blir hon dödad.

Upp kap 8 och 16     Sju sigill, sju basuner och sju skålar.

   Och jag hörde en stark röst ur templet som sade till de sju änglarna: ”Gå ut och töm de sju skålarna med Guds vrede över jorden.”   Plågorna kommer i tre perioden med vardera 7 plågor och läser man alla de fasor som beskrivs där så kan man undra om någon människa kunde ha överlevt om vedermöda hade varat längre än 7 år. Först bryts sigillen på de sju bokrullar, som ger en beskrivning av de kommande plågorna, sedan blåses det i basuner som förvarnar att nu kommer plågorna och därefter töms skålarna med plågorna. Och under 3 år blir det svårt för både människor, djur och naturen att överleva.

 Sakarja 13:8-9   Israel räddas

   Och det skall ske i hela landet, säger Herren, att två tredjedelar (av judarna) skall utrotas och förgås, endast en tredjedel skall där lämnas kvar. Och den tredjedelen skall luttras.

  Detta visar på att 66 % av judarna tro att de av egen kraft skall kunna strida och bekämpa antikrist, och när dessa icke troende  judar är borta då kan Messias träda fram. 

  Så skall de åkalla mitt namn och jag skall bönhöra dem. Jag skall säga: ”Detta är mitt folk.” Och de skall svara: "Herren är min Gud." Och när Israels folk ropar med en röst måste Gud, enligt löftet, svara på deras bön och komma till deras räddning.

 Upp 20:1-3         Draken binds för tusen år, slutstriden

   Och jag såg en ängel kommer ner från himlen med nyckel till avgrunden och en stor kedja i handen. Och han grep draken, ormen från urtiden, som är Djävulen och Satan, och band honom för tusen år och kastade ner honom i avgrunden och låste och förseglade utgången för att han inte skulle förföra folken förrän de tusen åren hade gått. Sedan skall han släppas lös för en kort tid.

 Jesaja 19:2-4, 21-25   Egypten straffas för deras hat mot Israel.

   Och jag skall uppegga egyptier mot egyptier, så att broder skall strida mot broder, och vän mot vän, och stad mot stad och rike mot rike. Och egyptiernas förstånd skall försvinna ur deras hjärtan. Och jag skall ge egyptierna i en hård herres hand, och en grym kung skall råda över dem, säger Herren, Herren Sebaot.

   Och Herren skall göra sig känd för egyptierna, ja, egyptierna skall lära känna Herren på den tiden, (i tusenårsriket). Och på den tiden skall en banad väg leda från Egypten till Assyrien, och assyrierna skall komma in i Egypten, och de skall hålla gudstjänst tillsam- mans. På den tiden skall Israel, som den tredje i förbundet, stå vid sidan av Egypten och Assyrien, till välsignelse på jorden. Och Herren Sebaot skall välsigna dem och säga: ”Välsignad vare du Egypten, mitt folk, och du Assyrien, mina händers verk och du Israel, min arvedel.”

  Idag kan vi se upptakten till denna profetia om hur Egypten går mot ett stort kaos. Och deras öde kommer även drabba alla de nationer som väljer att angripa Israel.

Men Guds hjärta klappar än för egyptierna och när egypterna vänder om och ropar på Herren och bygger upp Guds altare i landet så kommer även deras böner att bli hörd.

   Detta är Guds löfte till världen och det är ett mycket mer välkommet sådant än det löfte som muslimerna talar om med ett kalifat där hela mänskligheten måste underkasta sig deras tro.

  Vem kan överleva vedermödan?

Det står också skrivet att halva jordens befolkning kommer att överleva och bland dessa kan vi finna alla de som nu kommit till tro på Messias, men även alla de som vägrar att tillbe eller ta på sig Antikrist märket. Men alla de som tillber vilddjuret och tar på sig märket har gjort deras val och kommer få följa honom i hans öde. 

 En ny himmel och en ny jord.

Efter de tusen åren och satans sista uppror så kommer himmelen.

Upp 21:1-2

   Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den förste jorden var borta, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner ur himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och staden var byggd i fyrkant och dess längd och bredd var lika långa på 12 000 stadier, och så var även höjden.

   1 stadion =190 meter, den totala längd är därför 2 280 000 meter (228 mil) vilket är lika stor i kvadrat som inom den yta där de fyra hörnstenar ligger placerade i Irland, Estland, Grekland och Portugal. Stadens mur är endast 144 alnar hög eller 72 meter (1 aln = ½ meter) och mitt i staden, på den högsta punkten, ligger Guds tron.

     En summering av Vedermödans agenda på 2520 dagar.

  Start datum är okänd (Mark 16:15) men följande kan ske strax före eller i början av de sju åren. Att Herren straffar alla folk som försöker ta över eller dela på Israel och Jerusalem. Joel 3:1-2 och vi kan se detta i den Balel liknande språkförvirring som uppstår i de länder som stöttar delningen. Befolkning talar förbi varandra och ekonomin raseras.

Dag 1 (Dan 9:24-26) Sju år eller 360 veckor återstår nu till dess att Messias kommer som segerfurste och Satan fängslas.

  Dag 1-175 (Hes 38:8) Under denna period byggs Jerusalem nya templet. Den falska freden bryts när Gog, som tillsammasn med arméer från de arabiska länder runt Svarta Havet, Iran och länderna Etiopien, Sudan och upp till Lybien, alla dessa anfaller Israel, bara för att möta deras död i Harmageddo. De 144 000 vittnen får Guds sigill på panna och går för att predika evangelium över hela jorden.   

  Dag 175-1185 (Dan 8:13-14) Templet invigs i vecka 25 och det dagliga offret påbörjas. Templet blir nu en universell kyrka för alla religioner, och hedningarna kommer att få ha tillgång till templet i 2300 dagar, och judrana tycks tro att antikrist är nu deras messias.

  Dag 1185 (Dan 12:11-12) Bildstod av Antikrist, som blev sårad till döds men överlevde, blir nu rest upp i templet och nu kommer även märket 666 tas i bruk.  De 144 000 vittnen får ett skyddssigill och reser jorden runt för att predika evangelium. (Upp 7:2-13)  

  Dag 1211 vecka 1763 Upp 7:2-13) De två vittnen börjar med att predika samt anklaga alla inom hörhåll, och ingen kan tysta dem. 

  Dag 1260 Första havan var "delvis fredlig", men nu kommer de 3x7 straffdomarna och särskilt drabbade blir alla de som tillber avguden och har antikrists märke 666 på handen eller pannan.

  Dag 2470 En gissning, men först nu kommer de 144 000 att hämts hem och troligtvis är de 21 straffdomarna nu över. 

  Dag 2471-2474 och 7 veckor kvar till dess Messias kommer.

(Upp 11:10-11) De två vittnen dödas och hela världen firar med at skicka presenter till varandra. Till allas fasa återuppstår de två efter 3½ dagar och hämtas hem till Herren, men för Israel blir detta en väckarklocka då de nu förstår att Jesus var Messias är. 

  Dag 2475 (Dan 12:11-12) Det dagliga offret avskaffas och bildstoden och hedningarna åker ut ur templet. Det återstår nu 45 dagas (Sakarja 12:10) och Satan mobiliserar världens arméer för att tågar mot Israel och Jerusalem.

  Dag 2519 Sista dagen, och den överlevande tredjedel av Israels befolkning befinner sig instängda i Jerusalem. (2 Krön 7:14) Här får Israel ett löfte som säger att om folkett ber med en röst, då måste Herren höra deras bön och som svar ställer Messias sig, med hela den himmelska härskaran, på Oljeberget. Herren förkunnar: ”Detta är mitt folk.” Israel svara: ”Herren är min Gud.” Klippan delar sig och den Gyllene Porten öppnas så att judarna kan fly in i klippan.

Dag 1 Tusenårsriket. För människosläktet kommer nu 365 240 dagar av fred. Efter tusen åren släpps Satan lös för att en sista gång lura människorna till ett sista uppror mot Messias. Därefter följer slutstriden, den yttersta domen och sedan en ny himmel och en ny jord och ett nytt Jerusalem. (Upp 21:1-2)

    

 

 

 

Klagomuren med den berömda bron som går upp till moské platån.

1964 var allt detta ett  slumområde, men efter det att Israel vann sex dagars kriget 1967 så rensades området upp och nu får alla besökande komma fram för att röra vid muren och stoppa in ders bön i murens springor.