Dan70 Memo 1 kap 3

Välkommen till tredje och sista kapitlet över kommande händelser.

 

Vad betyder sju år av Vedermöda?          Uppdaterat den 26 oktober 2018

 Aktuella profetiorna och mindre hörnstenar, i följande ordning:

Fas 1: Församlingen (bruden) hämtas hem. Jordbävning förvandlar Nilens delta till träsk, Gaza till ödemark och Klippmoskén kollapsar. Hamas besegras, flyr. UN låter Israel bygga templet.

Fas 2: Arabvärlden hämnas, Harmagedonkriget. Templet invigs, röd kviga offras. 144 000 vittnen påbörja deras uppdrag. Antikrist, falske profeten och skökan träde fram i tomrummet, tar över makten, sluter en falsk fred med Israel. 25 % av jordens befolkning dör.

Fas 3: Fyra år kvar av Vedermödan. Antikrist dödligt skadad, judarna i templet åker ut, ersätts av bildstoden och tronstol. Märket 666 införs. Universal kyrkan bildas. Antikrist rensar i egna ledet, skapar 10-förbundet. Jordbävningar omformar kartan. De 144 000 vittnen hämtas hem. De två vittnen, Mose och Enok träder fram. Den falska freden tar slut.

Fas 4: Skökan faller i onåd, förintas tillsammans med hennes stad. Antikrist maktsfär, kontroll sprids nu ut över hela jorden. Vredesskålarna börjar tömmas, jordbävningar, tsunami, hagel och sjukdomar drabbar jorden. Judarna och kristna förföljs nu överallt och motstånd, fristäder upprättas. Floden Eufrat och Tigris torkar upp, tre kungar i öst med 200 miljoner soldater marschera mot Antikrist. Satan skickar 3 demoner mot kungarna, får nytt mål, går mot Israel, 2/3 av judarna dödas. Ytterligare 25 % av jordens befolkning kommer nu att dödas.

Fas 5: Femtio dagar kvar av Vedermödan. Det två vittnen dödas, återuppstår, hämtas upp i en sky. Människors skadeglädje förbytts i fasa, judarna kastar ut bildstoden, renar templet, ropar till Gud Fadern om hjälp. Antikrist belägra Jerusalem, stor jordbävning. Messias ställer sig på Oljeberget som delas, judarna flyr in i dalen. Slutstriden, Satan besegras, jordbävning slukar hans armé. Kriget är slut. Stolar för domare ställs fram. Jesu domstol = alla människor döms nu efter principen får och getter, för eller emot judarna. Nästa dag fredsriket.     

=============================================================

 Profeten Daniel talar om att 70 x 7 årsveckor eller 490 år skall passera, därefter skall Messias komma för att regera från tronstolen i Jerusalem. En profetisk årsvecka är 7 x 360 dagar = 2520 dagar. Men när 483 år hade passerat skulle en furste (Jesus) rida in i Jerusalem bara för att dödas. Kvar av profetian återstår 7 år (2620 dagar) och därefter skall judarnas kung Messias regera från Jerusalem i 1000 år. Det skall bli ett fredsrike där djur och människor inte längre har någon orsak att skada varandra, medan människans gamla egoism finns kvar. Under mellan tiden stoppades nedräkning för judarna och kommande Messias. På grund av Israels otrosynd kom de med tiden att spridas ut över hela jorden för 2000 år.

   Hosea 6:2 En märklig egen profetia där folket (Israel) i falsk ånger säger: ”Kom låt oss vända om. Herren har slagit oss, men Han skall också hela oss. Han skall om två dagar på nytt göra oss levande, ja, på tredje dagen skall han låta oss stå upp, så att vi får leva inför hans ansikte.” Min första tanke var att Herren straffa inga i 1–2 dagar, men jag slog på måfå upp Bibeln och hamnade i 2 Pet 3:8 ”Glöm inte detta, men en dag för Herren är som tusen år och tusen år som en dag.” Hela detta kapitlet handlar om Jesu återkomst, så frågan var nu; Vilken stor synd gjorde judarna som orsakade för dem en 2 000 år lång straffdom, för att de sedan av Guds nåd tilläts återvända för att sedan bo i fred i deras hemlandet Israel för tusen år?

   Hesekiel 37   Välkända kapitlet i Gospel Song; ”Them bones will walk around!” handlar om judarnas andligt förtorkade ben och beskriver Israel återkomst. Om hur judarna ansågs av världen för att vara döda, förkastade av Gud, men hur deras ben kom rasslande tillsammans för att på en bestämd dag återuppstå. För det är HERRENS eviga vilja att resa upp judarna och åter göra staten Israel levande. De 2000 åren av Guds bestraffning, landsförvisning, har snart passerat och samtidigt ser vi nu slutet på hedningars tid, den tid som världen i nåd fått lära känna vem Jesus Kristus är och vad Guds frälsningsplan innebär.

   I den yttersta tiden tala Bibeln om kommande sju svåra år, ofta kallad för Vedermödan, samt hur Satan i stor vrede kommer hit ned för att med makt, våld, regera och försöka att förinta alla, både judar och kristna. Men då kommer den av Israel väntade Messias hit ned för att regera i tusen år. Jesus talar om att en mansålder på 70 år skall passera då detta skall ske, (1948 + 70 = 2018), men om livet är gott, säger Jesus, då kan en mansålder vara upp till 80 år. Ett Herrens påpekande för en ny gissning med ett årtal senast 2028. Nästa fråga är denna, ingår vedermödan i de 2000 åren eller inte?

   Ska vi räkna från Jesu död på korset vårdagen påsken år 32 AD, blir det året 2032 – 7 år = 2025. Slutsats. Vår himmelske Fader har medvetet gjort hela denna fråga om ett exakt datum helt omöjligt för oss att räkna ut, utan för oss räcker det att veta att tiden är väldigt kort. Profeten Daniel skriver också att människor i den yttersta tiden kommer att älska lögnen och vill inte söka sanningen, men de som söker sanningen kommer att få en ökad kunskap, förståelse, om händelser i den yttersta tiden, men för den skull inte alla svar. Men det finns vissa kunskaper om den yttersta tiden som vi får lov söka, ta till oss och forma en tanke om.    

   1 John 2:18, 22   Mi­na barn, det­ta är den sista ti­den. Ni har hört att en an­tikrist skall kom­ma, och nu har också många an­tikris­ter trätt fram. Av det­ta förstår vi att det är den sista ti­den. Vem är nu lögna­re om in­te den som förne­kar att Je­sus är Kristus? Den är an­tikrist som förne­kar Fa­dern och So­nen.

   1 John 4:3 … men den an­de som förne­kar Je­sus är in­te från Gud. Det är An­tikrists an­de, som ni har hört skall kom­ma och som re­dan nu är i värl­den.

   2 John 7 Ty många be­dra­ga­re har gått ut i värl­den, såda­na som in­te vill erkänna att Je­sus Kristus har kom­mit i mänsk­lig ge­stalt. Där har ni be­dra­ga­ren, An­tikrist.

  Antikrist ande. Antikrist kommer att vara en människa, en person, som älskar våld och politisk makt, helt i motsats till Jesus som har makten, men inte vill använda sig av den, utan han vill i kärlek vinna människorna till Guds rike. För Guds rike består av kärlek och den Helige Ande kommer till oss i kärlek som en rådgivare med personliga gåvor, medan vi kan finna en beskrivning av Antikrist ande bland annat i de fyra apokalyptiska hästarna.

   Upp 6: 1–8 Ryttaren på den vita hästen fick en segerkrans samt en pilbåge, och han drog ut för att segra, men har inga pilar. Ryttaren på den röda hästen hade ett långt svärd och han fick makt att ta bort freden på jorden. Ryttaren på den svarta hästen hade en våg i handen och han bevakar priset på det som köps och säljs. Ryttaren på den gröna hästen hette Döden och helvetet följde honom, och han är skyldig till att ¼ del av människorna blir dödade. (Texten i vår Bibel säger att hästen är blekgul, färgen på döda människor, men översättarna visste inte att dessa hästar är symboliska.). Hästarna är metaforer på fyra olika ismer, politiska beteenden som blev allt tydligare under 1900-talet och som nu kan ses i väst som katolicism (vit dräkt) och kapitalism (svart kostym), samt i öst hos kommunismen (röda fanor) och den religiös fanatismen (gröna fanor). Det talas om många antikrister, men alla dessa är falska alarm, men de förebådar kommande oår. Det är först när judarna har börjat vända hem och efter det att Israel p en dag har återuppstått som nation, år 1948, som den äkta Antikrist kan träda fram tillsammans med skökan och den falska profeten. Men även om detta har skett har vi ännu ingen riktig koll på tiden; när. 

   Många har sökt efter tecken på antikrist, skökan och den falske profeten bland annat i USA, men alla händelser i Bibelns rör sig bara runt judarnas historia och närmsta landområde runt Medelhavet, Mellan Östern, och är lika med det Romerska och Osmanska riket. Alltså södra Europa, från Spanien bort till Iran. Irak, Syrien/Jordanien samt norra Afrika, med Sudan, Etiopien, Egypten och Libyen. Det är inom detta område som vi kan finna Antikrist och hans rike, för det är runt Israel som allting snurrar i Bibeln med Jerusalem som ett nav i centrum. Men detta säger inte att övriga världen kommer att skonas, tvärtom, för Antikrist makt och hans märke 666 och hans anhängare kommer att bli utspridda över hela jorden och alla de straffdomar, naturkatastrofer som Uppenbarelseboken talar om kommer att ske först och främst över Mellan Östern men sedan också över hela jorden. Tio-statsförbundet har ofta sett som Rom-förbundet eller EU, men det kan istället vara en ny uppdelning av det gamla Osmanska riket, eller också en storregionsindelning av kontinenter, där två kungar i början kommer att försöka stå emot antikrist, men de blir besegrade. Det talas även om att sju furstar (militära ledare) och 8 herdar (gudsmän) som skall stå upp för att kämpa mot Antikrist, och detta hopp säger oss att lite varstans på jorden kommer det finnas områden där Satans makt är starkt begränsad. Det är dit alla kristna, judar och sympatisörer kan fly för att kunna överleva med jordbruk och byteshandel, eftersom Antikrist kommer att med tiden ta kontrollen över all export av varor. Under första halvan av vedermödan kommer 25 % av jordens befolkning att dö genom krig, följdsjukdomar och naturkatastrofer, och under de sista 3½ åren kommer ytterligare en tredjedel (ytterligare 25%) att dö, vilket betyder att vid sista dagen av vedermödan har halva jordens befolkning dött. För pessimisten låter detta stora antal döda som skrämmande, medan optimisten konstaterar hoppfullt att trots allt har hälften överlevt. År 2011 var vi cirka 7 miljarder på jorden, och minus en miljard kristna (alla de kristna som lyftes upp, och siffran är vald för att göra uträkning lättare) då återstår 6 miljarder, och hälften därav blir 3 miljarder. Så, min fråga är nu, vilka är dessa 3 miljarder som trots alla umbärande lyckades med att kunna överleva? Jesus ger oss en liten ledtråd (hörnsten) då han talar om en kommande dom efter vedermödan i valet mellan får och getter, för att komma in i tusenårsriket.

   Matt 25: 32–46   När Människosonen (Messias) kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då skall han sätta sig på härlighetens tron. Och alla folk skall samlas inför honom, och han skall skilja människorna, som herden skiljer fåren från getterna. Han skall ställa får till höger om sig och getter till vänster. Sedan skall kungen säga till dem som står till höger: ”Kom, ni som har fått min Faders välsignelse, och överta det rike (1000 års fredsrike) som har väntat på er sedan världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig, jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig.” Då kommer de orättfärdiga att fråga: ”’Herre, när såg vi dig hungrig eller törstig, och gav dig inget att äta eller att dricka? När såg vi dig hemlös eller naken och gav dig ingen hjälp? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte inte dig?” Kungen skall då svara dem: ”Sannerligen, vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, (troende både judar och kristna) det har ni heller inte gjort för mig.” Sedan skall han säga till dem som står till vänster: ”Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar.”

  Eftersom hälften av alla kristna (brudeskaran) redan har hämtats hem, så vilka är alla dessa ”får” (goda människor) som Jesus här talar om? Klart är att här frågade Jesus inte efter deras tro, dop eller kyrkotillhörighet utan efter något helt annat. Främst bland dessa kan vi finna en stor del av alla dem som blev lämnad kvar, men höll ut i tro, men även de nyfrälsta i Vedermödan finns här medräknade, de som har kommit till tro genom de 144 000 vittnen som två och två besökte jordens alla hörn, och till sist har vi alla de judar som i växande antal kom till en övertygelse, tro i deras väntar på Messias.

   Bland dessa får kan vi alltså med säkerhet finna många tvivlare, goda människor som inte höll med antikrist, men som lik Tomas inte riktigt vågade tro förrän de var helt säkra, då de kunde se Messias stå på Oljeberget. Det är om dessa som Jesus säger; De tillhörde inte den utvalda skaran, men de lever som Guds utvalda folk borde göra, medan Guds utvalda föredrog att leva som världens barn gör. Deras tvivlande hjärtas tro räddade dem inför frågan; ”Tror du på Gud?” Och dessa Tomastvivlare skulle ha svarat; ”Nja, jag har ännu inte riktig kunna bestämma mig.” Och när Antikrist präster försöker tvinga fram ett avgörande beslut skulle de säga, trots hot om martyrdöd; ”Nja-nä, men måste jag bestämma mig redan nu, i dag?” De är fobiska och rädda för att ta ställning, men de såg vad ondska stod för och med risk för sitt eget liv var de villiga att hjälpa alla judar och kristna till att överleva. Under andra världskriget fanns det många av dessa obstinata personer som till slut gjorde alltid det rätta, trots deras tvivel, och inför tronen räknar Jesus dem som får, och därmed en placering på höger sida. Vilket innebar att de få nu lov att vandra vidare in i tusenårsriket, medan alla dem som frivilligt tog på sig antikrist 666-märket, samt förföljde Gud folk, de har alla dömt sig själv till att vara getter och måste nu gå till vänster. Det finns även de som tror att den rövaren som hängde till höger om Jesus var just en sådan som ångrade sig, medan han till vänster som hela tiden hånade Jesus dog utan något löfte om ett paradis. En talande överensstämmande bild, men det finns inga bevis på att det var så, men ändå …?

          ===================================

Profeten Daniels bok slutade med en gåta.

  Dan 12: 11–12 Från den tid då dagligt offer avskaffas och förödelsen styggelse (Antikrist staty) ställs upp (i templet) skall det gå 1 290 dagar och salig är den som håller ut och hinner fram till 1 335 dagar

  Profeten frågade Gud när slutet skulle komma och svaret var; ”Detta kommer att vara fördolt till ändens tid.” Vilket betyder att alla tidigare gissningar på ett visst datum om ändens tid är meningslösa, snarare var det ett Satans knep att göra människor förvillade. Men i profetens sista profetia finns det med en gåta som uppenbart gäller vedermödan, en udda ledtråd som skulle visa sig vara den hörnsten som hela agendan i vedermödan vilar på. Då de nämnda 1355 dagarna tycks hänger fritt i frågan om när, var och varför, så har präster och bibelforskare valt att koncentrera sig på Antikrist avbild och de 1290 dagar.

   Före år 1948 trodde ingen på ett nytt tempelbygge i ett judiskt Jerusalem, och därför har alla tidigare beräkningar misslyckats och på grund av deras felräkningar har många goda kristna blivit lurade in i märkliga sekter. Därför uppmana Bibeln att vi själv ska först pröva idéer och resonemang, och därefter behålla det som håller och är sant.

  När jag började intressera mig för Daniels gåtor, kom jag först ingenstans, men en morgon sa en inre tanke/röst till mig; ”Börja från slutet”. Så jag gjorde detta men lyckades ändå inta lösa gåtan. På nytt kom samma enträgna uppmaning; ”Börja från slutet!” Så jag bytte mitt resonemang och fastslog nu att sista dagen av vedermödan är också den saligaste av alla dagar, för då skulle Messias stå på Oljeberget. Och nu visade det sig att de 1335 dagarna, en chimär, var just den vändpunkt som låste upp hela agendan och gav mig den hörnsten som allt vilade på, dag 2475.

   Vedermödan består av sju profetiska år, alltså 7 x 360 dagar = 2520 dagar, och sista dagen 2520 minus 1335 ger oss dag 1185, räknat nu från dag ett i vedermödan. Och om bildstoden blir uppställd på dag 1185, samt förblir stående i templet 1290 dagar, fram till dag 2475, då återstår det bara 45 dagar till slutet (1185 + 1290 = 2475 + 45 = 2520).

 Dagen 1260 är halvtid i vedermödan, så detta kan betyda att Herrens straffdomar kan börja drabba jorden redan på dag 1185, istället för när andra halvan av vedermödan börja, samt att den falska freden bryts på samma datum. Nästa uppgift är att hedningarna skall ha tillgång, trampa i templet under 2300 dagar, vilket ger oss ett nytt datum, dag 175. (2475 - 2300 = 175) Denna dag är också det första datum som går att fastslå i vedermödan. Visserligen kan templet ha invigts tidigare, men på dag 175 måste den finnas på plats. Jämför med liknelsen med datum när sommaren börjar, att det var först i efterhand, som vi kan konstatera faktum.  

   Några frågor jag ställde mig för att lösa nästa gåta. Vad hände på dag 2475 (45 från slutet) som fick alla judar plötsligt att förstå detta med de kristnas Jesus som att vara Messias, och som gjorde dessa rädda judar till David-lejon så att vågade trotsa antikrist dödshot och kastade hans avgudabild ut ur tempel?

    Vi vet att avguden stod uppställd i templet från dag 1185 till dag 2475, men varför 45 dagar före slutet? Svaret jag fick fram var detta, att 3½ dag tidigare, dag 2471 eller 49 dagar före slutet hände något stort. Troligtvis var det på denna dag som de två vittnen Mose och Enok kunde dödas, dessa två profeter som under 1260 dagar (från dag 2471 - 2160 = 1211) hade från dag 1211 till allas stora förtret dagligen predika högt och fördömande om antikrist och om människors ondska, och ingen kunde stoppa dem. Med vid deras plötsliga död, på dag 2471, bröt det en vild festyra ut, för nu kunde hela världen se deras döda förvridna kroppar ligga där i smutsen invid Klagomuren. Och människorna firade händelsen med fester, grattiskort och presenter, för så hatade var dessa två, Mose och Enok. Men …

   … 3½ dagar senare (dag 45 före slutet) något hände som var ännu mer dramatiskt och för alla en katastrof. De två profeterna stod plötsligt upp, borstade dammet av kläderna och lyftes sedan synligt inför alla på jorden upp i sky. Och från denna stund förstod judarna att kunde dessa välkända två gamla profeter, gudsmän, stå upp från det döda och sväva fritt upp i skyn, ja, … då stämde också resten av NT berättelser in som den talade om Jesu Himmelsfärd. Så på denna dag 2475 kastade judarna i helig vrede ut bildstoden från templet, för nu blev alla ett i tro på att Jesus är Messias. Och när Israel fyllda av skam och syndanöd började unisont ropar till Fadern om Hans nåd och befrielse, då kommer Gud att bönhöra dem.    

   144 000 judiska vittnen. (Upp 7) De 144 000 vittnen, av Jesus utvalda lärjungar från alla de tolv stammar, och med Guds sigill på pannan, skickas ut två och två (72 000 team) för att slutföra Jesu uppdrag att till alla språk, folk och stammar predika det glada budskapet, samt bota, hela och uppväcka döda, och ingen kan stoppa dem på deras resväg. De vara alla som Jesus, ogift, men det står inget om när de börjar eller avslutade deras missionsarbete, men då 7 dagar x 144 = 1008 dagar ger oss en rimlig missionstid och började de predika på dag 175, tempelinvigningsdagen, då hämtas de hem på dag 1183, två dagar före dag 1185, den dag då antikrist bildstod ställdes upp i templet och då straffdomarna bryter ut över hela jorden.

  Upp 20:4 Tronstolar ställs upp och de som satt på stolarna fick rätt att döma. När de 144 000 hade hämtats hem sjöng de en sång som ingen annan kunde förstå, vilket tyder på en särställning utöver alla andra. Det kan vara så dessa ”de” är de 144 000 som återvänder till den plats på jorden de hämtades från för att där sitta och döma Jesu dom, nämligen att sära på får och getter. Den dag de lämnade jorden rådde väckelse, många hade blivit troende och nu kom de 144 000 för att samla in skörden.     

   Alla religioner som säger att dessa 144 000 vittnen inte var judar utan något annat folk eller präster från en sekt, kyrka, har sålunda helt fel. Genom att ändra på profetiorna har de öppnat en Pandora ask som ger alla galna sekter tillåtelse att inte bara ändra på händelse, utan även att förkasta icke önskvärda delar av Bibeln för sitt eget syfte och förtjänst. Då vittnesskara lyfts upp i skyn och när Antikrist staty blir ställd i templet, tycks allt hopp vara ute för både judar och kristna, men då skall de komma ihåg agendan att om bara två dagar kan de hälsa varandra med profeten Daniels glada löfte; ”Salig är de som lever fram till dag 1335, för då kommer vår kung Messias.”

    Och med alla dessa framtagna datum kan vi göra följande kalender över vedermödan, med utgång från dag 1 och fram till sista dagen 2520, och Jesu domstol, för redan nästa dag 2521 är första dagen i tusenårsriket.

 

Vedermödans 7 år, från första dagen.

   Dag 1 (Datumet kan du själv skriva in i din almanacka först efter dag 175.) Före och efter detta datum sker bland annat detta Egypten har, efter att Assuandammen kollapsat, blivit till ett träskområde och kommer att vara så i 40 år. Palestinierna har genom Hamas utökande av attacktunnlar, deras egen beskrivning, förstört allt grundvatten i hela Gaza, då de anser att krigen mot Israel är viktigare än folkets välstånd och framtid. Samma jordbävning kan även ha raserat Klippmoskén och i desperation gör nu Hamas, Hizbollah, ISIS och jihadister, talibaner m.fl. ett gemensamt angrepp mot Israel, för att bli grundligt besegrade av IDF. Men trots alla dessa motgångar som drabbat palestinierna vill FN inte erkänna deras felaktiga anklagelser mot Israel, och motvilligt låter de nu få Israel ta kontroll över all mark mellan Jordan och Medelhavet, samt att bygga deras tempel. Som hämnd för FN svek kommer Ryssland och Iran, tillsammans med ett antal uppräknade arabländer runt Israel att gå till anfall, bara för att förlora i striden vid Harmagedon. Egyptens folk är vid denna tidpunkt otroligt trötta på alla krig mot Israel, samt effekten av tsunamin, att de nu darrar bara vid talet om judar då de inser att det är Israels Gud som har beskyddat judarna. Men kopterna, äkta egyptierna, får en dag nåd och återupprättelse i tusenårsriket. För när 40 år av elände har tagit slut kommer Egypten, Israel och Assyrien att tillsammans kunna bilda ett tre-statsförbund, med Jerusalem som Israels huvudstad, som bli till stor välsignelse för hela jorden.

Någonstans i denna period kommer bruden, kristna från hela jorden, att hämtas hem.  

   Dag 175   Templet invigs, den röda kvigan offras, och fram till dag 1185 kommer de judiska tempeloffren pågå, ända fram till den dag då Antikrist stoppar alla djuroffer och ställer upp sin egen avbild i Templet. Hedningarna kommer från nu tillåtas att få trampa i templet under 2300 dagar (175 + 2300 = till dag 2475). De 144 000 vittnen ledda av Helig Ande och på Guds befallning drar nu ut över hela jorden och deras uppdrag är inte slut förrän alla jordens hörn har fått höra evangeliet om Jesus. Och vredesskålarna kan inte tömmas förrän deras uppdrag är avslutat. En falsk fred kommer nu att råda fram till dag 1185.

   Dag 1183   Sannolik datum då de 144 000 vittnen hämtas hem.

   Dag 1185   Antikrist staty. Antikrist utsätts för ett dödligt mordförsök, men överlever mirakulöst och hans bildstod ställs upp i templet under 1290 dagar. Alla som inte har märket på pannan eller vägra tillbe avguden kommer att dödas av eld som utgår från bildstoden. Med statyn i templet stoppas alla judiska ritualer med djuroffer, och människorna måste nu ta på sig märket 666 på pannan eller handen. Och från nu kommer också vredesskålarna att tömmas en efter en, vilket skapar ett kaos i alla länder. (I snitt blir det en vredesdom per halvår.) Men från denna dag kan de troende påbörja deras nedräkning av 1335 dagar fram till den sälla dag då Messias kommer.

   Dag 1211   Moses och Enok. De två vittnen dyker plötsligt upp vid Klagomuren och deras domedagspredikan om människors synd, samt anklagelser riktade mot falska profeten och antikrist får många att hata de två intensivt, särskilt då ingen kan döda dem. De två vittnen kommer att predika i 1260 dagar, för att sedan dödas. Ligger sedan döda i 3½ dagar. 

   Dag 1260 Halvtid. När Guds vredesdomar faller och man jämför dessa får man 3 gånger 7 olika domar, men det finns likheter mellan alla, och summerar man allt det onda som kommer att drabba naturen, tycks detta innebära att jorden förstörs dubbel upp så att varken natur, djur och människor hinner att återhämta sig eller kunna överleva. Därför kan det vara en upprepad varning av 7 straffdom, först rulle med sigill, en skriftlig varning, därefter hörs basuners varningssignaler, och slutligen töms vredesskålarna. Jag tror att när Mose och Enok hämtas upp i skyn är också straffdomarna över och det som återstår är slutlig nedräkning till kriget mellan Antikrist och Messias. 

   I slutat av vredesdom torkar floderna Eufrat och Tigris upp vilket ger de tre missnöjda kungarna från öst en möjlighet till att strida mot Antikrist. Antikrist skickar ut tre paddor (demoner) som möter de tre kungarna och deras 200 miljoner soldater tågar nu mot Israel. I det första Harmagedon kriget förlitade judarna sig helt på att Herren skulle hjälpa dem, beroende på att de inte vill starta ett krig mot palestinierna, men nu blir de rädda, desperata och folket litar nu mer på sin egen armé i striden mot Antikrist. IDF strider väl men de blir pressade tillbaka, och många dödas eller skickas som fångar slavar till Grekland och Turkiet. Bara en liten skara kommer att överleva, Bibeln nämner antalet till 1/3 av judarna. Och deras tro kommer att luttras hårt, och i sista veckan säger Herren att de bortförda fångarna ska fly ut från dessa länder för tiden är inne då Gud kommer att förinta dem.

   Dag 2471   Mose och Enok dödas. Världen jublar, folk ger varandra presenter, och trots att Gud säger att straffdomarna kommer från honom, vill folket inte ödmjuka sig utan de väljer att hata Gud ännu mer. Tala om att vara hjärntvättade.   

   Dag 2475   Mose och Enok återuppväcks. Judarna inser deras stora misstag, ödmjukar sig, blir döpta i Helig Ande och kastar ut bildstoden för att rena templet. Antikrist blir ursinnig och samlar ihop alla hans härskaror inför slutstriden mot Israel, men alla kan inte komma då uppror mot antikrist sker nu överallt på jorden. En stor jordbävning raserar 1/10 del av Jerusalem och 7 000 människor dör. Den sjunde trumpeten hörs och sista vredesskålen töms. Satan står nu utanför Jerusalems portar och bankar.

   Sak 13: 8–9   Och det skall ske i hela landet, säger HERREN, att två tredjedelar där skola utrotas och förgås; allenast en tredjedel skall där lämnas kvar. Och den tredjedelen skall jag låta gå genom eld; jag skall luttra dem, såsom man luttrar silver, och pröva dem, såsom man prövar guld. Så skola de åkalla mitt namn, och jag skall bönhöra dem. Jag skall säga: ”Detta är mitt folk.” Och de skall svara: HERREN är min Gud.”

   Dag 2520   Konungen kommer. Som svar på deras bön och kommer Messias ned med hela den himmelska härskaran. Klippan Oljeberget brister i två delar och judarna flyr in i dalen. Satan besegras och kastas i fängelse. Alla hans härar förgörs, jorden uppslukar dem och de finns inte mer. Upp 20:4 Tronstolar ställs upp och de som satt på stolarna fick rätt att döma. Jesus sitter på tronstolen i Jerusalem för att skilja mellan fåren (vetet) och getterna (agnarna), där fåren kan påföljande morgon vakna upp till en ny första underbara dag i fredsriket.              

   Dag 2521   TUSENÅRSRIKET   1000 år med fred på jorden, där lejon och lamm kan vila sida vid sida och där spjut omformas till plogar. Efter 999 år släpps Satan åter lös för en kort tid, ett år, då han förvillar jordens befolkning och får många att på nytt gå till krig mot Messias.     

    Jesaja 19: 23–25 Den dagen skall det finnas en banad väg från Egypten till Assyrien, och assyrierna skall komma till Egypten och egypterna till Assyrien, och egypterna skall frambära offer tillsammans med assyrierna. Den dagen skall Israel vara jämställt med Egypten och Assyrien och bli en välsignelse på jorden, när Herren Sebaot välsignar jorden och säger: Välsignat är Egypten, mitt folk, Assyrien, mitt eget verk, Israel, min egendom.

   Under det första hundra år i Tusenårsriket kommer jorden att återupprättas, de stora havsstäderna (Satans fästen) har nu slukats av havet och nya öar och kustremsa har uppstått. I första Harmagedon kriget föll något som kan liknas med Irans A-bomb och utplånade arméerna, troligtvis omdirigerad av Gud. Under Vedermödan låter Gud marken uppsluka de ruttna döda kroppar så att de inte kommer att smittat ner hela jorden. Men helt fredligt blir det inte för även om Satan sitter fängslad och hans demoner har gömt sig i underjorden, så finns människans gamla natur kvar, som egoism, högmod och avund, vilket beskrivs med denna händelse: Alla länders ledare måste en gång om året åka till Jerusalem för att få råd samt erkänna att Messias som kung. Alla de ledare som vägrar att åka till Jerusalem faller Jesus dom snabbt, för över deras länder kommer inget regn att falla, och det enda folket då kan göra är att snabbt byta ut ledaren. Och även om alla har mat, jobb och tak över huvuden så finns den gamla naturen med avundsjuka och högmod kvar, för alla kan inte få plats att bo på toppen av samma berg. Men misstänksamheten mellan djur och människor är däremot borta.

    Efter tusen år släpps Satan fri för en kort tid (1 år) och alla de bland människorna som inte gillade att böja sig för Messias, konungarnas kung, kommer att lockas av Satans många fagra löften och att samla sig kring honom. Det tredje Harmagedonkriget blir nu mellan hela världen, Satan, mot Messias och alla de som följer Honom. Efter kriget kommer slutdomen, … och en lång tid därefter, en ny jorden och himmel. Eftersom denna nya jord inte behöver en sol, för Gud är solen själv, betyder det att den heller inte är bunden till ett visst solsystem utan kan förflytta sig fritt överallt dit Gud vill att den skall fara.      

    Några frågor till alla ER som har invändningar: Tror du på det nya Jerusalem som kommer ned från skyn skall ställas på denna jord, ev. i Israel, under tusenårsriket? Vet du hur stor detta nya Jerusalem är enligt Uppenbarelseboken och hur staden ser ut?

   Upp 21: 9–27 Staden är 220 mil i kvadrat, (12 000 m x 190 m = 2280 kilometer, muren är 72 meter hög.) Ena långsidan är 228 mil lång, de tre portarna på ena långsidan ligger med avstånd på 570 km. Ställs staden på jorden ligger hörn 1 på Irland, hörn 2 i Lettland, hörn 3 i Grekland och hörn 4 i Portugal. Jerusalem är ingen stad, den är en kontinent stor nog flera miljarder människor att bo i.  Eftersom staden ligger där ute, någonstans, en kub utan någon glob under sig, finns här bara en förklaring. Staden, inneslutet i ett stort terrarium, är pyramidformad, eftersom tronstolen skall kunna ses från alla håll. Och det mesta av utrymmet i kuben är atmosfär instängt av en sköld som håller syret kvar på insidan. Men dessa tankegångar och mycket annat kommer att finnas i de andra memorandum på min hemsida. www.danielhill.se   

Daniel Hill

 

 

Ändra till en bild som passar din sida och skriv en text som passar till bilden ovan.