Memo Kapitel 7. sve 29-03-2021

Innehåll: Falska profeter, Nostradamus, Satans ideologi, demokrati, sanningen. antikrist ande, 2-statslösningen. Jesajas 66, FN ideologi, Västbanken Sidor 39–47 (7)

 Memo sve. Kapitel 7

Vad vill Gud med oss?

Följande bibelverser ger dig en snabb förklaring om varför Fadern och Sonen medvetet ställer detta människosläkte under så många svåra prov. Svaret är, för vår belöning i tro på Guds Ord blir så mycket större än detta korta liv på jorden som ett intelligent däggdjur. Om denna Guds frälsningsplan var det tillvägagångssätt som Fadern och Sonen hade kommit fram till från begynnelsen, samt att de inte ens kunde skona sina egna känslor eller sig själva i kampen mot ondskan, hur kan då vi anklaga Gud för allt det nu som läggs på våra axlar, det som vi i dag inte kan förstår, men som vi kan göra då vi ser skapelsen och läse Bibeln. Vår stund här på jorden är kort, men en dag blir det allt uppenbart för oss men till dess gäller det för oss att i tro fortsätta med att tro och lovsjunga vår GUD.  

Samtidigt är Gud innerligt trött på människans val att skapa sig en egen gud, klä upp den som en fågelskrämma och tillbe dem som om den var levande. För om vi inte tror på någon gud, varför då skapa åt oss dessa marionettdockor, och varför skall vi strida, låt var och en bli lycklig med sin tro. Men människan strider och det mot den ende sanna Guden, varför?  

Paulus brev till Korinterna, ett brev som kan gälla oss alla. 

2 Kor 4:4 Ty denna världens gud (Satan) har förblindat förståndet hos dem som inte (vill) tror, så att de inte ser ljuset från evangeliet om härligheten hos Kristus, Guds avbild.

2 Kor 6: 16–18   Vi är den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: Jag skall bo och vandra mitt ibland dem och vara deras Gud, och de skall vara mitt folk. Därför säger Herren: Dra bort från dem och skilj er från dem (som inte tro). Då skall jag ta emot er, och jag skall vara er Fader, och ni skall vara mina söner och döttrar, säger Herren, Allhärskaren.

2 Kor 5: 17–21   Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. Jag ber er på Kristi vägnar: låt försona er med Gud. Han (Jesus) som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull, för att vi genom Honom skulle bli till ett med Guds rättfärdighet.

Nostradamus.

På internet vimlar det av självutnämnda ”profeter” som försäkrar oss att just deras tolkning är den rätta, men Bibeln varnar oss för att lyssna på dessa falska nyheter.  Guds varning är att i den yttersta tiden skall falska profeter inte bara försöka att leda oss ut på villovägar, utan de säger att deras förutsägelser är politiskt korrekta, skapat av ett parti i maktposition. Alltså är deras sanning mer sann är den Bibelns Gud kommer med.

Alla dessa är ulvar i fårakläder som smyger sig in i de kristnas möten för att utnyttja deras förtroende och givmildhet samt skapa osämja bland medlemmarna. Judas brev varnar oss för dessa falska typer som manipulerar oss, samt vägrar att lämna   kyrkolokalen.  

Över alla dessa falska profeter kommer Herren på domens dag att lägga en tung sten för dem att bära på, för de har förvrängt Guds ord och profetior då samtidigt lockat goda människor på fall. 

Satan hat riktas nu mot alla människor och i grunden gör han ingen skillnad mellan judar och hedningen, för i hans högmod är han ännu den store musikskaparen, en position som tillhör honom och ingen annan. Satan är också läskunnig och vet ju om Guds plan och löfte till människosläktet samt orden; Herren tronar på vår lovsång! Hade människor enligt evolutionen inte varit skapad av Jesu utan var ett däggdjur bland alla andra, helt utan en fri vilja och i ständig kamp för att överleva, då hade Satan inte haft något intresse för oss. Då hade det heller inte funnits något judehat. Men djuren har inte samma unika grundförmåga, talang och möjlighet till utveckling som människan, som en liten flöjt och tamburin kan skapa all sköns rytmiska musik. Men vi är i Guds avbild, skapad inte bara för att verka inom musikens värld, utan för att göra vår himmelska Faders vilja, och därför hatar, vaktar och angriper Satan oss både natt och dag.

Satan nästa drag var nu att få människan på fall genom falska anklagelser som: ”Det var judarna som dödade Jesus, därför har deras Guds välsignelser tagits bort från dem och därför är nu de kristna Bibelns löftesfolk.” Och i tro på denna ersättningslära som förvränger världshistorien har kyrkor och politiker i väst valt att motarbeta judar på alla fronter med målet att hindra GT profetior fullbordas. Jesus talade om en kommande dom mellan ”får och getter”, och den är tagen från Moses avskedstal inför hans död: ”Herren kommer att välsigna de folk som välsignar Israel (fåren), men Han förbannar alla de folk som behandlar Israel respektlöst (getter).”

I dag ser vi många exempel på hur FN, EU och svensk politiker har i dold rasism behandlat Israel illa genom att ställa högre krav på judarna än på någon annan nation. När den svensk socialist och vänsterregeringen ständigt motarbeta judarnas möjlighet att få bo kvar här i Sverige, samtidigt som de i deras politik vill förbjuda att bosättning är rasistiskt.

Detta lilla landområde, som ligger mellan floden och havet, och som NF/FN hade beslutat om i år 1920 och 1948 att det skulle bli till ett judiskt hemland, då de går emot detta beslut har de ställt all världens och det svenska folket under en kommande dom som kan innebära att de och varje land blir i deras tur delat, då kriminella gäng och flyktingar från krigen skjuter och hugger vilt på gatorna så oskyldiga drabbas. När Petrus efter Helig Andes utgjutelse på pingstdagen började predika på Jerusalem gator ville prästerna och det politiska rådet stoppa honom, och då sa en klok man till rådet; ”Om dessa så kallade kristna är bedragare, då kommer denna rörelse att snart dö ut, men … om de kommer i Guds namn, då har vi kommit i strid mot Herren själv.”     

Kyrkans präster av i dag har förblindats av 68-rörelsen i kunskapen om Guds slutliga vilja och kommande dom, att de inte ens efter år 1948 såg det som ett mirakel då judarna utropade staten Israel.

Lika blinda har de sedan varit under dessa sista 70 åren då de inte kan se Guds beskyddande hand över Israel, samman han som har gjort arabernas militära styrka om intet.

Gud har välsignat Israel så att de, trots alla krig, nu är bland de främsta av nationerna, och inte att förglömma så är merparten av Israel yta (mindre än Småland) ett land med berg och öken.

I den stora Negevöknen i södra Israel, borrade en jude, på Guds inre uppmaning, efter vatten och fann till slut ett stort hav djupt, mycket djupt under markytan. Vattnet som sprutade fram var visserligen inte drickbart, men växterna älskar det och nu växer det upp städer av växthus som breder ut sig alltmer. Guds löften om att öknen skall en gång blomstra går just nu i uppfyllelse och judarna använde alla Herrens välsignelser, upptäcker, till att främja mänskligheten.

Arabvärlden har under 1900-talet inte varit helt lottlösa utan Gud lät dem finna olja i deras öknar, som har gynnat alla, men där mer där parten av deras vinst har gått åt till egen rikedom, Men också till att skapat krig och osämja i världen, som för det mesta har drabbat deras eget folk. Gud stötta judarna, inte för att de är bättre än något annat folk, med för att Herren vill göra detta för att visa oss hans Allmakt i det att han både kan och vill hålla alla sina löften, trots våra svagheter, för annars är Gud inte bättre än Satan, en svikare.

I kriget år 1948 och underövriga palestinakrigen har det därför skett som i kung Davids dagar, då Herren lovade att strida för Israel

Demokrati. Förutom ordagrant ett folkstyre så finns det många som är överens om att demokrati gäller även talet om människors lika värde och rättigheter, om fri åsiktsbildning, tryckfrihet och yttrandefrihet, samt att alla är lika inför lagen och att det skall hållas fria val.

 Vilket säger oss att ett flertal av muslimska och kommunistiska stater på jorden är i sanning odemokratiska fascistiska stater, och alla med en egen variant av sharialagar (förtryckarlagar). I deras korrupta demokratiska val styrs all folkets röster att läggas på den ledare som kommer att ändra på grundlagarna så att deras älskade ledare kan sitta kvar som kejsare på livstid.

Bibeln säger oss att Herren inte ser någon skillnad mellan man och kvinna, jude eller grek (alla övriga folk), slav eller fri, för alla är vi lika inför Gud, och på dessa få visdomsord grundar vi hela vår demokrati. Det som dagens politiker inte vill fråga är; ”Vilket är de medel som håller demokratin levande?”

Sanningen.

Bibelns svar är; ”Sanningen, för sanningen skall en dag göra alla folk fria.” Så när landets ledare fifflar med sanningen blir hans och politikens löften en dagslända där korruptionen sprider sig och där folk kommer att behandlas illa. Samtidigt säger dessa narcissister att deras åsikter inte får kritiseras, vilket gör partiet till en sekt, och landet till ett feodalsamhälle, ledd av en allsmäktig despot.

Sann politikers uppgift är att planera för samhället bästa i både välstånd och ett liv i fred med alla andra länder. Politikern skall också vara källkritisk och förutseende, samt i diskussion lyfta fram värsta scenarier i sökande efter de faror som gömmer sig under ytan, och detta ska ske innan de fattar deras beslut.

När Löfven fastslog att 2-statsförslaget var den bästa av lösningar för en varaktig fred i Mellan Östern kan man undra vilken fördom och dold agenda som han och hans partier på vänsterkanten låter sig styras av. För med denna politik får palestinierna allt de pekar på, som ett bortskämt barn, samtidigt som de kan mobba (bomba) Israel och göra juden till en syndabock för allting som går fel i världen. Men överväg detta:

Det finns i FN cirka femtio araberländer, där alla var till början emot någon form av förhandling med judarna, samt hade en stående önskan att få utplåna Israel. Fram till 2005 var Israel tveksamt till en 2-statslösning, men de gav upp denna tanke om fred den dag då Arafat fick, med falska löften, som gåva av FN ta kontrollen över Gaza, Men det tog inte länge förrän Arafat med påhittad ursäkt, skicka missiler in i Israel. För att skydda sitt eget folk varnade Israel med att bygga en mur. Arafat synade bluffen och den nya muren visade sig minska antalet döda judar med hela 95 %. Men då krävde FN att den få mil långa mur skulle genast rivas, så att antal det i statistiken skulle bli mer jämlikt mellan judar och palestinier i antal döda. Sålunda straffar FN Israel för att Arafat vägrar använda FN bidrag till att bygga skyddsrum och sjukhus åt egen befolkning. Och så frågar världen sig varför Israel ständigt går emot FN?

På min fråga till vänsterpartister: ”Hur länge har muren i Gaza funnits?” Varierade deras svar från år 1948 till för alltid. Detta visar hur skickligt Arafat och Sveriges vänsterregering har manipulerat både sitt eget och svenska folket till att tro på en lögn, istället på fakta. Sanningen är; Muren börjades bygga år 2012, då Arafat tog över Gaza och sträckan är några mil lång. Likaså var det med sjöblockaden som fick samma svar, men där sanningen är att den kom till samtidigt med muren, då Arafat började med att importera missiler. Men folk ville inte höra sanningen. 

När Abbas insåg att Israel inte längre kunde besegras militärt, bytte han taktiken och nu anklagar han Israel för att var krigshetsare, särskilt när de inte ville gå med på hans rimliga krav före förhandlingarna. Krav som att alla palestinier skall få flytta tillbaka, att Israel erkänner att de förlorade krigen eftersom palestinierna finns kvar i området, att Israel skall betala skadestånd för ockupationen, och lämna över hela deras heliga stad, Jerusalem, till araberna. I stort ska Israel begå självmord, vilket är en rimlig begäran. Och för att garantera att väst inte har någon helig hållhake kvar i Palestina kommer Hizbollah att riva alla kyrkor och synagogor.  

Detta är Löfven 2-statslösning med tal om ömsesidig respekt och fred i området, eftersom han tar det för givet att alla muslimer i alla arab- och kommunistiska länder, samt FN, kommer att på en och samma dag helt plötsligt bli mycket vänligt inställda till judarna. Sanningen är att deras skolböcker och kartor talar ropar ut, tro oss, vi vill inte ha någon fred med judarna. Klara man inte av att sanera i skolans böcker, hur i all världen kan man då ändra på deras fördomar?

I Syrien fanns det kvar år 2018 cirka 30 000 stridande ISIS eller jihadister, och på Golanhöjderna, längs Syriens gräns mot Israel, gömmer cirka 3 000 terrorister sig i väntan på den dag då bevakningen längs gränsfloden För Jordan skall då, på FN uppmaning, överlämnas till Abbas så att horder av islamister kan söka asyl och inta västbanken. Men inga av alla dessa flyktingar kommer för att fredligt bosätta sig på västbanken, utan de kommer dit för att angripa Jerusalem och ställa till med ett blodbad av judar och västerlänningar, samtidigt som de själv i dödsögonblicket uppnår martyrskapets himmelska fröjder.

På samma dag uppstår en ännu märkligare situation då svenska vänsterpolitiker vägrar att ta emot alla flyende judar som nu söker asyl i Sverige eftersom deras halva av landet, den del som Löfven lovade att de skulle få bo på i fred, inte längre finns till? Hitler sa; ”Eftersom världen inte vill ta emot de judiska båtflyktingarna, så ger de mig underförstått ett JA till min slutliga lösning att döda alla judar.”

68-rörelsens anti-kristenhetspolitik, som tycks än i dag gillas av S-regeringen, är denna grymma framtid mycket möjlig, förutom ett litet huvudbry. Kommer Gud även denna gång vända bort ryggen och blunda för det som vänsterpolitiker nu håller på med att göra? Och då området har tömts på judar och rop hörs; ”Äntligen Judefritt!” Kommer detta inte vara apartheid, eftersom Israel var en ockupant.

Men det kommer en dag då lögnerna lyfts fram och Hamas många brister och dolda agenda kommer att bli till allmän kännedom och alla de om har stötta Arafats idéer kommer att förneka allt, med; ”Det hade vi ingen aning om”, samtidigt kommer de verbalt angripa judar ännu mer.

Israel deklaration som nation var en önska att få leva i fred med grannländer samt att de tillsammans skulle utveckla goda samhällen med lika rätt till alla.

Arabernas motsvarande uttalande, inte palestiniers eftersom de blev till förrän efter år 1970, var att Israel skulle i arabernas segerrika krig bli raderad från kartan. Trots att deras ton har mildrats under de senare åren så har deras grundsyn inte förändrats. Och hos övriga nationer är Iran nu den värste judehatare, eftersom som de för krig genom ombud Hisbolla i Libanon.

Antikrist ande. Antikrist kommer att vara en människa, en person, som älskar våldet och politisk makt, helt i motsats till Jesus som har makt men inte vill använda sig av den, utan han vill i kärlek vinna människorna till Guds rike. För Guds rike består av kärlek och den Helige Ande kommer till oss i kärlek som en rådgivare med personliga gåvor, medan vi kan finna en beskrivning av Antikrist ande bland annat i de fyra apokalyptiska hästarna.

1 John 2:18, 22 Mi­na barn, det­ta är den sista ti­den. Ni har hört att en an­tikrist skall kom­ma, och nu har också många an­tikris­ter trätt fram. Av det­ta förstår vi att det är den sista ti­den. Vem är nu lögna­re om in­te den som förne­kar att Je­sus är Kristus? Den är an­tikrist som förne­kar Fa­dern och So­nen.

   1 John 4:3 … men den an­de som förne­kar Je­sus är in­te från Gud. Det är An­tikrists an­de, som ni har hört skall kom­ma och som re­dan nu är i värl­den.

   2 John 7 Ty många be­dra­ga­re har gått ut i värl­den, såda­na som in­te vill erkänna att Je­sus Kristus har kom­mit i mänsk­lig ge­stalt. Där har ni be­dra­ga­ren, An­tikrist.

Jesaja 66:5–10 Hör Herrens ord, ni som bekymrar er om hans ord. Era bröder som hatar er och stöter ut er för mitt namns skull, de säger: ”Må Herren visa sin makt, så att vi får se er glädjas.” Men de skall stå där med skam. Hör larmet från staden, hör dånet från templet, dånet när Herren vedergäller sina fiender för vad de gjort. Innan värkarna kommit föder hon, innan smärtorna börjat får hon en son. Vem har hört något sådant, vem har sett något liknande! Kan ett land födas på en dag, ett folk bli till på ett ögonblick? Ja, Sion föder sina barn så snart som värkarna börjar. Skulle jag låta fostret tränga fram och sedan hindra födelsen? säger Herren. Skulle jag som låter födelsen ske stänga moderlivet? säger din Gud. Gläds med Jerusalem, jubla över henne, alla som älskar henne. Dela hennes glädje, alla som har sörjt över henne.

Kan Israel bli till på en dag, på 14 maj 1948? Ersättningsteologerna säger nej, för judarna har spelat ut deras roll i historien, och de ortodoxa judarna anser att det är Messias som skall skapa staten Israel inte folket. Men många anser att detta syfta på dagens Israel som blev till före födslovåndorna, vedermödan, och de som vill döda det nyfödda barnet Israel kommer det stå där med skam.

Västbanken. Det är uppenbart att FN anser att den gröna stilleståndslinjen som var enligt Osloavtalet provisorisk och skulle omförhandlas och sedan klubbas var gränserna skula gå, i detta stöttar FN palestinierna som säger att allt egentligen är palestinsk mark. Från att FN ha sagt år 1920 att allt mellan floden och havet tillhör judarna, så tillhör allt nu araberna. Och medan FN uppmuntrar palestinier att bryta mot de lagar som finns enligt Osloavtalet, så kräver de att Israel inte skall bara hålla avtalen utan också backa tillbaka och ge palestinierna tolkningsfördelen.

I en intervju med en jordansk medborgare, boende permanent i Israel har personen följande rättigheter. Föraren sa att han hoppades att UNWRA aldrig försvinner, för då förlora han mycket pengar. Klassad som flykting av UNWRA får han finansiellt stöd pga. att han bor i Jerusalem, och de boende får dessutom stöd att motarbeta stadens negativa beslut när det gäller bygglov. Bor man nära arkeologiska platser är det stört omöjligt at få bygglov, så jag lät svart bygga upp ett garage. Jerusalem stad skickade böter och ett beslut att jag måste riva garaget, men eftersom jag är palestinier och bor på ockuperad mark så finns det många frivilliga organisationer som hjälper mig att bestrida det israeliska rättssystemet. Och förlorar jag i rätten betalar de alla mina kostnader så jag kan som palestinier överklaga i all oändlighet. ag älskar Sverige som skicka generösa bidrag till UNWRA. Som palestinier är alla flyktingar och alla får bidrag av UNWRA, trots att jag har ett bra fast jobb och bor i Israel. Just nu har jag köpt en stor villa i Jordanien, och köpt mark i Israel och där har jag byggt en illegal sy fabrik, på mark som är avsatt för boende. Men huset ser ut som ett stort hyreshus och många palestinier jobbar där illegalt. ”Är du inte rädd för att åka fast?” ”Nej. För som palestinier får vi alltid hjälp från väst.” Tala om nyttiga idioter i väst.

Israel blev anklagad för att ha skjutit en pojke som gömde sig bakom faderns rygg. Det visade sig efter lång tid att pojken levde och hans familj levde och hade det bra i Paris, med jobb och skola, samt med livstids flyktingbidrag från UNWRA. Hur många av palestinska flyktingar som bor och är svenska medborgare får än i dag fortsatt med bidrag från UNWRA, finansierat av svenska skattemedel? Då ämnet är tabu belagt är det svårt att få tag på sanningen då det kränker deras mänskliga rättigheter.        

Tredje världskriget.  FN:s demokrati beror på ländernas tolkningar och just nu styr diktatorer FN. I väst vid fryser man konflikten och fronterna står stilla, samt en grön linje ritas på karten som ska gälla tills förhandlingarna är klara. I öst strider man tills den egna parten har fått övertag, därefter kan en grön linje accepteras, samtidigt som det ställs vissa krav som måste uppfylls innan förhandlingar inleds. I Afghanistan kräver talibanerna att alla utländska trupper ska lämna landet, därefter kan samtal inleds. Men då har de i princip vunnit och kan därefter ta över allt. Och ifrån den styrkepositionen blir det smulor kvar till motståndaren. Samma resonemang kan man se när det gäller Kina, Ryssland och Turkiet som gärna flytta fram trupper, med öppet hot om invasion, som de förnekar, för att skrämma motsatta sidan till eftergifter. Alltså diktatorisk demokrati.

 Även FN lät Arafat få fastslå agendan innan samtal inleds, trots att palestinierna hade förlorat kriget mot Israel. Arafats krav var att alla palestinier ska få flytta tillbaka till deras bostäder, och att Jerusalem ska stå helt under arabisk kontroll, samt att den gröna linjen ska utan eftergifter gälla tills vidare. Det betyder inget byte av mark mot mark, och endast Israel skall ge tillbaka mark. Med dessa krav kan man undra hur det hade blivit om palestinierna hade vunnit? Enligt deras egna ord hade judisk blod flutit på gatorna i en ny förintelse.

Så när väst talar om fredliga förhandlingar ses detta av kommunist och muslimska länder som en svaghet som sporrar deras länder till att trappa upp konflikten. Iran säger dagligen att de vill med atommissiler förinta Israel, men de anser inte att detta är en krigsförklaring utan deras målsättning. Men när Israel militärt stoppa deras arbete med att bygga atombomber är detta däremot en krigsförklaring. Likaså är det en fientlig handling när Israel bygger ut deras försvarsförmåga, eller när väst flyttar fram deras trupper.

 Ser man på hjälpen till asyl och flyktingar då är det väst som står för de flesta bidrag, medan det är från öst som flyktingar kommer ifrån. Om nu deras gud och politiska system är ett Paradis för folket varför flyr då deras befolkning då till de kapitalistiska förtryckare regimer? Svar; religion-, åsikts och yttrandefrihet.  

De dagliga tråkiga nyheter ökar för varje dag och säger mig att världen på väg mot en kollaps där ett nytt världskrig blir enda lösningen, men nu mellan öst och väst. Och då kommer väst att förlora för det finns alldeles för många personer i väst som just nu sympatiserar med diktaturer i öst, … ända tills de själv hamnar i ett land där yttrandefriheten förtrycks. Men då är det hela försent för dem att byta sida.

Därför tror jag att vedermödan måste komma tidigare för att rensa luften och kväva ondskan i sin linda innan hela världen blir förstörd. Gud har en gräns, hit men inte längre och därför ändrar han på premisserna, för slutstriden skall står mellan Satan och Gud. Detta gör att befolkningen i de olika länderna inte längre väljer sida efter deras nationalitet och politiks tro, utan efter deras gudstro.       

De politiska vänsterns dilemman, den 27 november 2019,

Spaningar bland många besynnerliga politiska resonemang.

 1. Roskilde år 1658 slöts en fred mellan Danmark och Sverige, i vilket danskarna tvingades att överlämna Skåne, Blekinge, Halland och Bohuslän till den svenska ockupanten. Region Skåne låg då, så att säga, på Öresunds Östra bank och skåningarna hade sin egen flagga, den med röd botten men med det vitakorset i gult, som en uppgående sol. Dessutom hade skåningarna sin egen ”huvudstad” i Kristiandsstad och vara nästa som ett eget land. Med tanke på hur den svenska vänstern envist strider för judarna skall dela upp deras lilla landområde i en 2-statslösning som kan jämföras med Skåne-Blekinge och Halland tillsammans, då borde Sverige i sin tur kunna avstår Kristianstad län till danskarna, som en försonande gest och en ursäkt för svensk ockupation. Det skulle ge Blekinge-Malmöhus-Halland samma smala utseende som Israel skull få när de tvingas till att avstå från västbanken. Skillnaden är bara denna lilla detalj att Israel omringas av fientligt sinnade araber som dagligen uttalar i TV deras hat och blodiga planer på att förinta det judiska folket. Visserligen säger de arabiska ledarna att de endast är emot sionisterna och Israel, och men med tanke på hur judar har förföljts överallt hela jorden långt före staten blev till, så är ett sådant uttalande en vidöppen lögn, som endast vänsterpolitiker, nazisterna och vänster-högerextremister låtsas tro på medan de i lönn nickar instämmande. Israel överlämnade Sinai halvön till Egypten, och hade det inte varit för att FN fastslog bestämt till Muslimska Brödraskapet att freden med Israel måste hållas för annars återgår Sinaihalvön till Israel, så backade de.
 2. När Norge blev egen nation krymptes betesområden för vissa av samebyar i Norrland och en by flyttades till Tärnaby sameområde, i en politisk svensk 2-byalösning, men då området nu blev för litet för Tärnabysamerna överklagade de beslutet. Men den svenska regeringen hade redan bestämt sig att lägga beslag på Nordlandets rika gröna skogs guld, samt elkraften från floderna, sa nej. Dessutom var samen lägre ståenden, med tanke på mätningar av deras huvud, så staten beslöt istället att tvinga samebarn till riktiga skolor där de på internat fick lära sig att endast prata svenska. Hundra år har nu gått och än är konflikten mellan samebyarna inte löst. Dessutom kalla staten nu Tärnabysamer för att vara ockupanter, med förbud att försörja sig, trots bevis på att de långt tidigare har bott i området. Eftersom de nu inte längre fick kalla sig ”by” får de heller inga bidrag eller annat stöd av staten. Samtidigt får den inflyttade sameby av staten alla bidrag och stöd de önskar sig eftersom de har rotat sig och har nu barn och barnbarn. Sanning eller rättvist i svenska regeringsbeslutet spelar här ingen roll, för nu står statens anseende på spel och de kan inte dra tillbaka beslutet trots ursprungs samerna kan visa upp många bevis som säger att staten har fel. Ungefär samma dilemma finner vi i MÖ där svensk vänster säger att palestinierna skall behandlas med respekt för det var deras land från början. (!) Att varken Israel eller palestinier är intresserade av en 2-statslösning spela här ingen roll, för beslutet har fattats och i egen hedern går ej att ändra på!
 3. År 1920 skrevs Balfourdeklarationen och NF (Nationernas Förbund) beslöt att det skull upprätts ett hemland för judar i det som då kallades det brittiska Palestinamandatet. Villkorat var dessutom detta att alla som då bodde i landet skall få ha samma medborgerliga rättigheter som judarna, samt att turister och religiösa pilgrimer skulle ha rätt till att besöka alla de heliga platserna. För judarna var dessa krav inga problem, men för araberna skapade det ett dilemma, för de ville inte har några syndiga otrogna icke muslimer, traska in i deras moskéer och på andra heliga platser. Och när Jordanien ockuperade västbanken och Jerusalem blev det också så, samtidigt förstördes synagogor, vilket strider mot internationell rätt.

Karta till vänster visar Israels storlek under kung Davids tid, år 1055 f Kr. och här finns Filistéernas land blivande Gazaremsan med. Senare delades Israel i inbördeskrig i nord och syd, som varade fram till år 580 f Kr. då Babylon invaderade hela området. Profeterna varnade folket med att detta sker som ett Guds straff för att de hade övergått till extremt skändligt avguderi, samt att Nebukadnessar skulle förinta alla folk som gjorde uppror, och så försvann bl.a. filistéerna som var ett kunnigt sjöfolk och rövare som aldrig gav upp, för alltid ut ur världshistorien. Däremot lyssnade hälften av judarna på profetens varning och följde med frivilligt som fångar till Babylon. 70 år senare, då Babylon vägrade att släppa judarna fria, intogs landet av Meder-Perser, och kung Cyrus lät judarna återvända med allt det byte som Babylon tidigare hade tagit från Jerusalem. Och så försvann Babylons folk som en nation för alltid, medan Persien finns med än idag då deras förfäder behandlade judarna väl. Och dagens iranier har fattat samma felaktiga beslut som dåtida babylonier. På kartan till höger ser vi hela området som Nationernas Förbund hade tänkt skulle tillhöra Israel, men som England i mutor till araberna delade upp i länder och så lät de skapa ett judefritt apartheidland bortom Jordanfloden, Trans Jordanien. I FN år 1947 krävde araber boende i Israel att de skulle även ha den sista markyta som fanns kvar så att inget skulle finns kvar för judarna. Men FN föreslog då en ny delning vilket skulle ge judarna en femtedel av det ursprungliga förslaget. Israel sa: JA, medan araberna sa: NEJ, för alla judar skall drivas ut i havet. När kriget bröt ut hade Israel inte militär styrka nog att kunna behålla Gaza samt delar av det gamla judiska riket Samarien/Galiléen sitt, utan dessa blev ockuperade av Jordan och Egypten. Märk väl att NF beslutet från 1920 gäller än i dag, där Israel skulle ha hela det ursprungliga området märkt blått på blid 1, så allt tal om deras ockupation av egen mark är en manipulerad lögn, och det är Jordanien är folkrättsligt sett är en ockupationsstat och en apartheidstat då de tillsammans med övriga arabstater öppet skryter om att de nu är judefria. (Men om detta talas det tyst om.) Att araberna inte ville skapa en egen stat mellan åren 1948–1980 kan beror på att de såg sig själva som tillhöra det romerska Stor-Syrien.  

   Det var kejsaren Hadrianus år 135 e Kr. som förbjöd läsning i Torah, och som i ett försök att utplåna minnet av Judéen och judar döpte om hela den romerska provinsen till Syria/Palestina, som en kränkande påminnelse till judar om deras tidigare fiender. Romarrikets namn för en Filisté var en Palestin.

(Philistine = according English lexicon = a person who is lacking in or hostile or smugly indifferent to cultural values, intellectual pursuits, aesthetic refinement, etc., a native or inhabitant belonging to the ancient Philistines.)

Varifrån och när uppstod detta märkliga hat mot judar som bara tycks vilja växa?

 1. Genom världshistorien berättelser kan man konstatera att i varje land och stad där judarna fått leva i fred där har landets folk blivit välsignade. Så när Spanien med inkvisitionens hjälp drev ut judarna, seglade Columbus redan nästa dag västerut och upptäckte Amerika, medan övriga flyende judar togs väl emot i Amsterdam och England, och strax därefter föll den spanska stjärna och upp steg holländarnas och britternas storhetstid. Men i mellankrigsåren, då England skulle hjälpa judarna tillbaka till deras hemland, gjorde de tvärtom och så föll det Brittiska Imperiet och Amerika övertog nu deras roll i världshistorien. Hitler sa; ”Vad är det för ödets gudinna som vakar över judarna, de som genom århundranden har jagats, förtryckts och dödats, bara för att återuppstå?” Svar: Kanske för nån tycks vilja ha det så?!

  Trots att det från Jesu dagar har skapats sång och musik, och det har skrivits historiska böcker samt att man har funnit arkeologiska fynd som bevisar att Jerusalem har bebotts av judar som visar på att Bibelns 3500 år gamla berättelser tycks alla stämma, så uppstod det en vänstervriden 68-rörelse som omedvetna (!) tycks går Satans ärende i deras försök att radera ut den välsignelsen som Sverige fick genom frikyrkans vänskap med judarna. Och från 70-talet fram till nu har denna 68-rörelse genom kyrkoval ändrat på kyrkans trossatser så att de i politisk korrekthetens namn har vänt sig bort deras tro på Bibelns profetior, att de nu motarbetar judar och Israel på alla fronter. Samtidigt som skolan har avkristnats så har även etik och moral försvunnit, för så länge det fanns hos befolkningen en tro på den osynliga allseende Gud då fanns det i landet var människor rädda för konsekvenserna, men nu är människor bara försiktiga där de vet att statens allseende öga finns i gatuhörnet. Men i källare och i hemmets vrå där kan ondskan flöda fritt och då allt är relativt, rätt och fel en smaksak, samt gott och ont ett religiöst påfund, och så svämmar våldet över. Så varför blir folk överraskad då eleven gör det som skolan lär ut, det evolutionen säger till eleven att ta för dig och du är endast skyldig då du åker fast. Makt och pengar är lyckan i livet. Men trots pengar sprider olyckskänslan sig alltmer och för att må bra måste man ta droger eller livet av sig. I Amerika gjordes för cirka 40 år sedan en undersökning med frågan; vad och när det börjad gå utför för landet. Och det svar man fick tiger man ännu om. När kristendomen tvingades ut ur skolorna sattes inget moralbegrepp in i dess ställe, något som kunde ge människor en inre kompass i frågan om rätt och fel, och en kunskap om gott och ont. Det var inte en slump att det viktigaste trädet i Edens lustgård var just det som gav oss ett samvete, men nu är det inne bland politiker att förtrycka samvete så mycket man kan, särskilt i vissa vårdyrken. Och i dag säger Ormen: ”Var i ligger faran att prova på lite knark eller släppa lös din frustration så du kan klippa till när du känner dig kränkt?” Och så skapas heder och respekt med att skapa rädsla och inte genom goda gärningar.

 1. Afrikanska ledare har insett att det ena som palestinierna tycks kunna lära ut är att ta gisslan, misshandla och döda oliktänkande, som judar och kristna, medan judarna delar gratis med sig av all ny kunskap som gör samhällen bättre. Det som drive 68-rörelsens ständiga angrepp på judar och kristna är deras tro på Bibelns Gud. Alla andra religioner har man insett är blaha, något som man inte kan ta på allvar, och inte ens muslimernas lära tar 68-rörelsen på allvar. Vänstern tror att när kristna och judar Gud är utplånad, samt Jerusalem och Israel finns inte mer, då har Messias inget folk att komma ned till för att frälsa. Men när muslimer har jagat ut judarna ur Israel blir det istället som muslimer säger; ”Där försvann proppen i MÖ och nu ligger hela världen öppen för oss, samtidigt kommer all världens religiösa inse att just vår gud är störst.” Och den vänskap som kommunister tror sig finna hos muslimer är mycket av mina fienders fiender är min vän, för när judarna är borta kommer deras hat att vända sig mot alla kristna länderna.

  Många i FN säger att man måste behandla palestinier med respekt, samt att båda parter har lika stor rätt till att få leva i fred inom säkra gränser, och detta håller palestinier med, men ingen ledare i FN, EU och arabländerna vill säga konkret inom vilka gränser man talar om eller för hur länge en sådan fred skall hållas. Samtidigt säger ingen om att man skall behandla Israel med respekt, utan man behandlar judar, som man behandlar kristna i Sverige, utan respekt med att ifrågasätta deras tro. (Friskolorna kom till för att barn blev kränkta av lärare och elever för deras tro på skapelsen. Och dessa kränkningar har ökat i skolan, samtidigt som vänstern vill avskaffa friskolorna, som istället tycks behövas allt fler av.)

 Istället för att visa respekt väljer FN ut ledare ur de värsta av alla länder som har stora brister i mänskliga rättigheter, till att leda UNWRA, UNESCO och andra FN organ, vars mål är att ständigt mota bort Israel.

Och här vill jag stoppar spaningarna för det finns inget slut på konstigheterna i världens behandling av judar och kristna. Beslut där judarna ständigt och orättvist har utsetts till att vara världens syndabock, den som kördes ut i öknen för att bli dödad av vilda djur, … som är både rasister och judehatare. För de tror att när alla judar ha dödats, … först då kan det bli fred på jorden? Tro det?

 1. Summering: Påven och kyrkor i väst säger att vi har alla, muslimer, judar och kristna, har samma gud. Satan sa till Eva. ”Inte skall du dö, men du blir som gud”, vilket är det som New Age rörelser erbjuder oss människor på. I samtalsserien; ”Koranen eller Bibeln” får man reda på all fakta om hur stor skillnaden är mellan de två lärorna. När påven säger att ”Vi har ju samma Abrahams gud!” nickar imam i bifall, men tänker hånfullt; Ännu en nyttig idiot.

 Muslimer säger att gud är En (1), men där det i Bibeln står det att Gud är EN, betyder ENAD, vilket säger oss att det finns mer än en i gudomen. Tre religioner säger sig ha Abraham som stamfader, men Gud Fader säger att han är: Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Om vi nu har samma Gud, varför förföljer man då judarna?  Kristna och muslimer är båda överens om att en människa kan stå och prata ansikte mot ansikte med Gud då kommer han att dö. Än mindre kan då en kvinna tala med Gud. Båda böcker har berättelsen om Abraham och där står det att Gud samtalade med Abraham, … och med Hagar, en kvinna. I Koranen är de bibliska berättelserna förkortade så om läsaren inte förstår innehållet hänvisas de till Torah. (?)

Så hur kunde Gud tala med människor? En förklaring som muslimer ger är att gud kanske hade en slöja framför sitt ansikte? Men vem sitter då på deras guds tron när han är nere på jorden? Bibelns förklaring är mer logisk i att det var Sonen som kom att hålla all närkontakt med oss människor. Eftersom kvinnan lurade mannen till att äta av frukten visade hon, enligt Koran, sig vara listigare än Ormen och därför är alla kvinnor i den muslimska världen värd hälften mot en man, och så opålitlig att mannen måste hålla henne inom synhåll. Den demokratin vi har är en tanke lånad från Jesu tal, att; ”Här är inte rik eller slav, jude eller grek, man och kvinna, utan alla är vi lika i värde inför Gud, och lagen.” Men i shialagar finns det ingen jämställhet, och till och med i deras himlen finns det olika paradis. Ett paradis där männen kan förlusta sig dagligen på 72 unga kvinnor, (vilket blir en ny kvinna var 20 minut, förutsatt att dygnet har 24 timmar, för i den kristna himlen finns det bara dag, ingen natt, och då Gud Fader sa efter att kvinnan var skapad, att detta var mycket bra, med man och kvinna i Edens Lustgård, så blir det troligtvis så även i himlen. Men hur muslimska kvinnors paradis är det vet jag inget om. Så slutsats blir: Demokrati-tanken kan var tagen från Bibeln då Mose år 1400 f Kr. lät delegerade ut uppdrag med att skipa rättvisa bland folket, genom att låta folket välja ut hederliga förtroendegivande personer som fick döma över grupper, medan de viktigaste av frågor läste Moses själv. Demokrati kan bara fungera om politikern har ett gott samvete och är omutbar, i motsats till fascism och maktsökande diktatoriska ledare med människoförakt och usel kvinnosyn, samt lyssna på läror vars ursprung är från Satan/Lucifer. Alla vet att sitter en person längre än åtta år i maktposition finns en stor risk att korruptionen och nepotism växer sig in i maktens korridorer. Makt är en drog och i alla de länder där befolkningen protestera högljutt har makten misslyckats och måste avgå. At Sverige stöttar dess despoter men är kritiska mot vår kung är som att sila myggen och svälja kamelerna.   

Den fråga som vetenskapen ständigt tycks undviker är varför.

 1. I begynnelsen skapade Gud, (GUD = Elohim = gudar) himmel och jord. När Gud skapade människan planerade han även en trädgård och mitt i lustgården stod det två träd som människan inte fick äta frukten av. När mannen såg hur alla djur två och två lekte tafatt kände han sig plötsligt ensam. Herren Gud sa (igenkännande?): ”Hm, det är inte bra att mannen är ensam. Låt oss ge honom någon som kan vara honom till stöd.” Så sänkte Herren Gud mannen i dvala, och när han sov tog Gud (Sonen) ut ett av hans revben och fyllde igen hålet med kött. Av revbenet som han hade tagit från mannen byggde Herren Gud en kvinna och förde fram henne till mannen. Märk väl att det togs ett ben som fanns närmast hjärtat, för att de skulle vara jämlika. Ett annat bibelställe står det att man och hustru skall vara Ett, såsom vi (Fader och Son) är Ett eller ENAD. Det är därför som mannen ska lämnar sin far och mor för att leva med sin hustru, och de två blir en ENHET. Detta ger oss en bild hur Fadern kände sig före det skapande Ordet, sin enfödde Sonen. Kanske var de första orden med; ”Min son, jag ser dig!” Och svaret var; ”Min far, jag ser dig!” Joh. 1:1< I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Detta var i begynnelsen hos Gud. Genom det har allt blivit till, och utan det har intet blivit till, som är till. I det var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har icke fått makt därmed.

  Även judar har ett problem med Guds Son, Jesus, men fler och fler börja förstå, av alla antydningar i GT, att det måsta ha funnits en Son och att han gav sitt liv för att rädda människosläktet och hela skapelsen. Den väg Jesus måste gå var det värst man kunde tänka sig, och så hemsk att Fadern vid Sonens död vände bort blicken och därför ropade Jesus; ”Min Gud, varför har du övergivit mig?” För fram till nu hade Fadern och Sonen ständig ögonkontakt, men nu orkade inte Fadern se sonens fysiska lidande, men … som död känner man inga fler plågor och så var kontakten återupprättad, och då en lag säger att den som dödar den oskyldige kommer själv bli dömd till döden. Och nu visste Satan att han hade bara 2000 år på sig innan hand dom blev verkställd, enligt profeten Hosea.        

  Enligt ateister och evolutionister finns varken Gud eller Satan, utan det var en partikel som plötslig uppstod ur tomma intet och då den en vacker dag kände sig ensam exploderade den av ilska och så uppstod energi och materia, som i Bibeln blir himmel och jord. Och efter miljarder år fanns det på jorden ett hav och ur gyttjan kom liv, som kröp upp på land och resten är inte längre bara en evolutionsteori utan den i dag bevisad sanning. (?) Det som driver utvecklingen framåt är viljan att bli bättre än tidigare exemplar och förgöra rivaler, genom att roffa åt sig mer kraft och makt över alla andra, vilket beskriver precis det samhälle som vi har i dag, där alla slåss mot alla och där hatet är riktat mest mot de största hoten, nämligen mot alla kristna och judar. Varför? För varken kristna eller judar är kända som våldsamma individer, så det kan inte vara orsaken. För att göra dagens ökade våld på jorden mer begripligt måste man ta in Satan i resonemanget, så vem var han, en ängel eller djävul?    

 Hesekiel 28: 12–16 Så säger Herren, Herren: Du var en mönsterbild av fullkomlighet, full av visdom och fullkomlig i skönhet. 13 I Eden, Guds lustgård, var du, höljd i alla slags ädelstenar. Med guld var dina tamburiner och flöjter utsmyckade, framställda den dag du skapades. 14 Du var en smord, beskyddande kerub, (Lucifer) och jag hade satt dig på Guds heliga berg. Du var fullkomlig på alla dina vägar från den dag då du skapades, till dess att orättfärdighet blev funnen hos dig. 16 Genom ditt stora agerande fylldes du med våld, och du syndade, (genom högmod). Jesaja 14: 12–15 Hur har du (Satan) icke fallit ifrån himmelen, du strålande morgonstjärna! Huru har du icke blivit fälld till jorden, du folkens förförare! Det var du som sade i ditt hjärta: 'Jag vill stiga upp till himmelen; högt ovanför Guds stjärnor vill jag ställa min tron; jag vill sätta mig på gudomens berg längst uppe i norr. Jag vill stiga upp över molnens höjder, göra mig lik den Högste. Nej, ned till dödsriket måste du fara, längst ned i graven. (Job 38: 4–7 Var vara du, när jag lade jordens grund … medan morgonstjärnorna* tillsammans jublade, och alla Guds söner (tjänsteänglar) höjde glädjerop?” 

  * Morgonstjäarna=Lucifer. Vissa Biblar har inte med tamburin och flöjt, vilket gör allt obegriplig, för vad annat kunde få ärkeängeln Lucifers att utse sig själva som gud?  Det står att Herren tronar på vår lovsång, så sång och musiken är viktigt i himlen, och i känsla av att skapa föder fram musiken. Allt skapande tillhör gudomen så det logiska blir att högmodet föddes i Lucifer när övriga Gudssäner började hylla honom och hans musik, och ble således hans fan-klubb. Och högmodet blev till verklighet när sången börjad handla mer om Lucifers egen förträfflighet än att var lovsånger till Herren.

   När Satan insåg att människan, detta lågt stående djur som en dag skulle få hans tjänst som lovsångsskapare i himlen, blev vi primära målet för all hans hat. Så Satan fortsatte helt enligt nu erkänd metod med skapa schism mellan man och kvinna, samt att han idag lockar musiker genom idoldyrkan att bli uppfylld av högmod för att kunna skryta med att nu vara mer populär än Gud. Evolutionen menar att djur och fåglar lärde sig med tiden att både sjunga och trumma, men ingen varelse i djurvärlden kan visa upp en sådan enastående stor förmåga med att skapa olika musikinstrument och ljudklanger som vi människor.

 1. Fråga: Hur kan den Gud (som vi inte tror på) tillåta så mycket våld på jorden, och varför dömer han inte omedelbart alla onda människor när de syndar? På Noas tid gjorde Gud just detta och fann då endast 8 personer som höll måttet, för alla andra hade syndat och gjort våldshandlingar mer än en gång i livet. Men även då kom inte domen som en blixt från klar himmel, för Noa höll på med bygget av Arken i 100 år. Inte ens när den var nästa färdig tog de varningen till sig. Problemet med att plocka bort och straffa bara de onda förklara Gud med att liknelsen att risken finns då även de goda axen rycks bort med ogräset. Om barnens föräldrar syndar grovt, vem skulle då ta hand om de små? Därför borde det vara mer humant att låta barn få dö, särskilt om det fanns en farlig sjukdom i hela byn som kräver att även allt bohag och hus måste bränns upp. Men Herren är också tolerant och nådefull, och han vill att alla vi skall få flera chanser till att ångra oss, och inte som muslimers gud som gärna dömer först och frågar sedan.

 ”Att synda på nåden” betyder att när Jesus kommer för att hämta hem sin brud, de på honom troende, sker detta på en och samma sekund över hela jorden, och då kan man lätt konstatera ut att i den utvalda skara kommer att finnas många som hade sekunden före gjort en synd, något som skulle när samvetet väl hann ifatt, hade utlöst ett ångestrop; Gud, förlåt mig. Och då Gud alltid ser vårt hjärtans inställning blir denna synd förlåten. Men eftersom vi inte vet tiden när Jesus kommer på skyn, kan vi heller inte säga till Herren att jag kommer att be dig om en förlåtelse när jag har tid, som i min aftonbön. Vetenskapen säger att 10 000 hjärnceller (?) finns i den högra hjärtmuskel, så när vi säger att jag följer min magkänsla så är det ett talesätt, men när Bibeln säger att du skall följa ditt hjärta, bokstavligt, för det finns de människor som har gjort sitt hjärta hårt som sten, de samvetslösa, men så finns det de som har ett ödmjukt hjärta som signalerar till oss vad som är rätt eller fel. (Låt hjärtat va med!)    

  En fråga som media, ateister, humanister och många andra åsikts ister borde ställa sig är; ”Varför är så många människor hatiska mot judarna?” I motsats till jihadister, talibaner, Hizbollah, höger- och vänsterextremister, m.fl. så är judarna inte kända för att vilja spränga sig själva eller andra upp luften. Ändå antyder FN att Israel och sionisterna är värre än Boko-Haram och ISIS soldaters som folk. När det var en konferens i Durban om mänskliga rättigheter fanns det bara ett land på agendan, stygga Israel. Fakta är att de gånger som Israel slår tillbaka mot utlandet är när deras land och existens är hotat med utplåning, såsom Hamas upprepade hot och Irans uttalade förintelseplaner. Frågan man varför får man följande hatfyllda konstaterande; 1. 1948-års apartheidmuren, som påbörjades under år 2005. 2. Bosättningarna på ockuperad mark, för palestinier är all mark mellan Jordanfloden och havet, men i Osloavtalet år 1993 innebär C-området på västbanken. I avtalet står det att efter en överenskommelse mellan båda parter kan den träda i kraft, men Arafat säger att det finns inget att förhandla om, för han skall ha allt. Genom att inte vilja deltaga i samtal blir resultatet att Israel kontrollerar c-områden tills vidare. Och vill palestinier inte ens diskutera en så liten men viktig punkt, hur kan FN då förvänta sig att araber skall hålla någon fredsöverenskommelse, då all eftergift ses som en kapitulation? NF resolutionen 181 från 1922, och som har godkänts av FN 1947 gäller vilket fastslår att Israel skall ha hela det s.k. brittiska palestinamandatet, vilket är allt det som araberna envisas med att kalla för sig och sålunda ockuperad mark.  NF resolution 242 säger att alla judar har rättighet till att återvända och bosätta sig i deras hemland, och i resolutionen nämns inget om ett återvändande av Palestina-araber. Vilket har sin förklaring i varför Arafat först efter år 1980 i svensk TV utropade sig för att vara en äkta filisté, och sålunda en palestinier. Dessförinnan hade judar varit palestinier i 1822 år.         

2 Krön. 7:14 “… om mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land.”

På ett annat ställe står det; Landet är mitt, säger Herre. Norr om Jerusalem kan man från hög höjd och när solen står lågt, i de smala bergskedjornas skuggor läsa bokstäverna HVHJ, som läst från höger blir Jehova. Så Kanaans land är med ed en löftesgåva till Abraham och Isaks Guds folk, judarna, men det var judarna i deras ständiga trots ville dyrka andra gudar, och gjorde så även i Guds tempel, som fick Herren att i stor vrede låta andra folk få invadera och straffa dem. Gång på gång uttalade profeterna samma varningar, med utan någon förändring, och till slut föll domarna. Och straffdomarna kom för att Israel skulle förstå att Herren var Gud. Men lika ofta upprepade Herren att han skulle spara en liten skara av judarna, inte för att de förtjänade denna nåd, utan för att han hade med ed givit sitt löfte till Abraham och höll Herren inte sina löftet skulle Satan ha klagat honom för att vara en lögnare.

 Och löftet innebär att judarna måste i slutet återfå deras land och huvudstad, Jerusalem, samt att alla deras fiende skall besegras och sedan dömas. Att hedningar fick tillåtelse att invadera Israel var en sak, men de fick aldrig tillåtelse med att förinta judarna som ett folk, och för deras och många andras övervåld mot judar kommer en dom att falla över världen.  

1 Mos 12:3 ”Och jag skall välsigna dem som välsigna dig, och den som förbannar dig skall jag förbanna, och i dig skola alla släkter på jorden varda välsignade.”

  En delning av staten Israel innebär att judarnas inte längre kan försvara sig, vilket innebär en ny förintelse, något som Gud säger att han inte kan tillåta. Båda profeterna Joel och Mika varna för samma sak, samt att straffet är öga för öga, eller som i dag ”det onda ni vill skall drabba Israel kommer nu att drabba er själva.” Ju mer hatet riktas mot judarna ju mer kommer det land och det folk att drabbas av hat, våld och inre kaos. Det som man kan se i alla länder som per automatik röstar mot Israel, till och med när de kommer med förslag att förbättra jordbruksmetoder i välden.   

Eftersom FN har beslutat att Israel skall finnas kvar, innebär detta att på samma dag då palestinier intar och ockupera de område som FN har sagt tillhör judarna, skall de fördöma detta samt hota palestinierna med att skicka en arme för att återställa gränserna. Men med Kina och Rysslands veto kommer ingen sådan FN arme skickas och innan FN ens har hunnit sammankalla rådet har Isis, talibaner, jihadister m.fl. hunnit med att skapat ett blodbad på judarna. För alla de muslimer som i Jerusalem kan döda en jude då blir all skyld betald, deras heder återställd och en säker plats i Paradiset. Och ju fler judar som dödas, ju större belöning i himlen. Och på åskådarplats sitter 68-rörelen och myser för nu har de via ombud klart av det som Hitler totalt misslyckade med, nämligen löst judefrågan. Eller som mången svensk politiker skulle säger med Reepalus ord; ”Var läget så illa, det hade jag ingen aning om?”  

Rasism och judehat är inte bara det är synliga, som karikatyrer och hakkors, utan det värre är när det sker i de fina salongerna, med svepande ursäkter, grova påhopp och en önskan om att det går åt skogen med Israel. Problemet är att ett uttryck som ”heder och samvete” bara fungerar gentemot personer som faktiskt har både heder och samvete. Av deras handlingar vet vi om deras samvete är tillförlitlig. I 70 år har det försökts skapa fred i MÖ, men inget händer då palestinierna kräver att i vissa frågor får inte tas upp utan där skall de har bestämmanderätt. Och vem sätter sig i ett fredssamtal där motparten har företrädesrätten och vetorätt på deras sida?

Så var säger profeterna om den närmsta framtiden?

 1. Att respekt för demokrati minskar i takt med attkristendomen, samtidigt ökar kapitalismen och fascismen där ett parti med en stark ledare blir allhärskande.
 2. Att Gaza skall bli ödelagt och duger bara som betesmark. Hur? Landet blir obeboeligt därför att det finns inget färskt grundvatten kvar. Hamas har i deras hat och arrogans grävt med tunnlarna sin egen och palestiniers grav. Därför flyr folket redan i dag från Gaza.
 3. Att Israel skall få ro från sina fiender och riva muren. Israel har aldrig tidigare byggt en mur längs gränsen, och detta betyder att inga fiender finns längre kvar på andra sidan.
 4. Att ett hav/sjö i södra Egypten kommer att svämma över, samt förstöra Nilens vatten och kanaler. Assuandammen, som är dåligt underhållen, är lika stor som Malmöhus län och med denna inlands tsunami kommer Egypten att bli ödelagt under 40 år, för att sedan bli en del av den union och den väg som skall gå från Egypten, via Israel upp till Assyrien.       
 5. Att templet kommer att byggas, vilket tyder på att den jordbävning, 7,0 på Richterskalan och som redan är försenad, kommer att skaka om både Gaza och tempelberget, vilket ger judarna möjlighet till eget tempelbygget.
 6. Att Klippmoskéns dagar är snart räknade särskilt då den moské som palestinier nu gräver ut inunder till blir det slukhål som …!? Albanien och Kreta har i dagarna drabbats av jordbävningar runt 6 på richterskalan, så när är det Israel/Jerusalems tur?
 7. När allt detta händer kan vildhjärnorna Hamas, Hizbollah, ISIS, talibaner och jihadister inte längre stå och bara se på utan de kommer att; ”Go all in!” och skicka alla missiler de har mot Israel. Israel, trött på de ändlösa lagom krigen, har sagt att i nästa krig blir till ”bitter end!” Vilket betyder inga fiender finns längre kvar, och Samarien och Galiléen blir åter judiskt.
 8. Araberna kommer nu att kräva ut en gruvlig hämnd då härar från Israels närmsta granna, förutom Egypten, samlar sig i Libanon för att ledda av Ryssland och Iran tågar in i norra Israel, ner i den dal med det hebreiska namnet Har Megiddo eller Harmagedon. Och …?
 9. Vid Jesu/Messias domstol, innan tusenårsriket, ställs en fråga, vad har du gjort mot mina syskon, judarna. Är du för eller emot, är du ett får eller en get? Domen innebär att fåren går till höger, vidare in i fredsriket, medan getterna går till vänster, till evig död.

 Logisk följd:

Abba Eban sa 1973: ”Araberna missar aldrig chanserna till att missa chansen till en förändring!” När araberna hade flertal chanser till fred så har de alltid valt krigs väg som intifada, knivöverfall och självmordsbomber. För efter varje sådan orosperiod har Israel ständigt utökat deras land och förmåga till att försvara sig allt bättre. Så vad borde araberna göra?

 (1) Att slut upp med att till terrorister betala ut skottpengar på dödade judar, summor mellan 1 000 – 100 000 kr per månad. (2). Att göra om hela deras utbildningssystem. Det går inte att skapa fred samtidigt som man indoktrinerar barnen med slogan om att all mark tillhör uteslutande palestinierna, att alla judar skall dödas, samt att martyrskapet är den enda saliga vägen till himlen. (3) UNRWA bidrag pc politik hjälper inte palestinier till självinsikt då folket blir mer beroende av bidrag, samt vaggas in i tron på att en vacker dag kommer FN fixa det så att alla judar är borta och araberna får hela landet som sitt. (4) BDS inflytande med bojkott mm är en björntjänst slår snarare omkull palestinier möjlighet till att i samarbete med Israel fredligt bygga upp deras egna ekonomin. (5) Att kräva nyval och rösta bort alla korrupta ledare, som i deras politik har dödat fler palestinier än vad Israel orsaka i deras motangrepp. (6) Inse att de eftergifter, ibland påtvingade Israel av FN och massmedia, är en utsträckt hand, en invit till fred, och inte ett tecken på judisk svaghet i deras beslutsamhet till att försvara sig till sista person. Israel slåss hela tiden med en kniv motstrupen och har således inte råd med att visa eller ha någon svaghet. (7) Att taktiken med lagom och lågintensiv krigsnivå inte kan fortgå i det oändliga, för samtidigt gör deras politiker mycket litet till att förbättra levnadsförhållanden för det palestinska folket, som samtidigt är ett bevis på hur illa apartheid Israel behandla det palestinska folket. T ex. gav FN bidrag till att bygga upp avsaltningsanläggningar utanför Gaza kust, men Hamas svar att dessa bidrag måste först användas till att återupprätta den militära försvarsförmågan, därefter om pengarna räcker, så …. Men den totala bristen på färskvatten kommer att bli Gazas undergång långt tidigare än något krig mot Israel.      

 Till slut:

Insikten att FN inte kan eller vill försvara Israel legitima rättighet till deras halva av landet, efter att de har blivit piskats till att överlämna västbanken till palestinierna och Abbas, tvingar judarna till att göra som Turkiet med att utöka deras buffertzoner längs gränserna mot Libanon, Golan och Jordanfloden. All annat alternativ skull innebära det egna folkets självmord. Därför kommer Israel att göra som de alltid har gjort, nämligen att först tänka på det egna folkets överlevnad och söka efter Guds vilja, medan påven, kyrkor i väst och EU/FN, har ofta gjort det motsatta, de har förkastat Bibeln, profeterna och Gud Fadern till fördel av Koranen och sharialagarna. Varför tycker vänstern och socialisterna det är en god politik att förminska kristendomen och judendomens inflytande i Sverige, samt stoppa friskolorna, till vad då? Det som har skett är att respektlösa amoraliska individer och gäng har fått härja fritt i samhället, samt givit muslimer en invit till att ta över landet. Respekt och moral finns inte med i evolutionens idélära, men de finns med i kristendomen, så hur tänkte politikerna ett samhälle utan respekt för lagar skall fungera? När samvete och heder har försvunnit som moralkod i Sverige, då tro myndigheterna tro på den garanti, då asylsökande svär på ”heder och samvete”, som sanning både naiv och farlig. Lika naivt att tro på att alla människor är födda goda? Bibeln säger att både sanning och godhet är ett ständigt medvetet val människan måste göra för att kunna mota egoisten inom sig, samt att hålla samvetet vaket.

Arkeologiska fynd i Israel

PA, Abbas, fortsätter helt öppet med att i deras propaganda förneka alla arkeologiska fynd i Israel som ger bevis på att hela området en gång har varit judisk mark och rike. Palestinian Media Watch presenterade tre akademiker i Palestinsk TV som garanterade att det inte fanns någon judisk närvaro före år 1948, och det var först då, för70 år sedan, som judarna invaderade Palestina. Däremot har palestinier funnits i landet under 10 000 år och är således den vagga ur vilket all religion och kultur i området kom ifrån, samt att deras arv och historia finns ingraverat i huvudstaden murar. Så alla judiska arkeologiska fynd gjorda under de sista 300 åren är förfalskningar och likaså är hela den bibliska historiken. Med andra ord var Hitler en god ledare som bekämpade de judiska lögnerna. I första delen av Koran anses Torah och Bibeln var lika, hade samma gud, men när judarna och kristna insåg att så var inte fallet, blev slutet av Koran och muslimer hatisk mot bokens folk.

Frågan är, skall man lyda Bibelns Gud eller strida mot honom?

 President Trump har valt att följa Bibelns budskap och det som profeterna säger om den yttersta tiden som är att judarna skall återvänder till deras hemland, Israel, och att de skall sedan få bo där för evigt. Att gå emot Gud, som politiska vänstern och extremister på höger-vänsterkanten gör det är kanske modigt, men dumt. När Herodes frågade Jesus; ”Vad är sanning,” visste han redan det rätta svaret men han vågad inte lyda samvetets röst inför de politiska korrekthetens tryck.