Memo Kapitel 8. sve 29-03-2021

Innehåll; Hosea, Hesekiel, Sefanja, Joel, Sakarja, 4 hästar, Skökan, 4 väsen, Upp 6, Matt 24 Fikonträdet, Brudeskaran, människans resonemang. sidor 43–50 (8)

 

Memo sve. Kapitel 8.

Profetior. GT profetior tycks alla vara knutna till varandra, men först en kort överblick av aktuella profetiorna och hörnstenar, i den ordning som de kan ske: 

Fas 1: Församlingen (bruden) hämtas hem. Jordbävning som förvandlar Nilens delta till träsk, Gaza till ödemark och att Klippmoskén kollapsar. Hamas besegras, folk flyr. UN accepterar att Israel bygger deras tempel. De sju åren börja.

Fas 2: Arabvärlden hämnas i Harmagedonkriget. Templet invigs då röd kviga offras. 144 000 vittnen påbörja deras uppdrag. Antikrist, falske profeten och skökan fyller upp tomrummet och tar över makten, sluter en falsk fred med Israel. 25 % av jordens befolkning dör av sjukdomar, naturkatastrofer och i krig.

Fas 3: Fyra år återstår av Vedermödan. Antikrist dödligt skadad, judarna kastas ut ur templet, ersätts med bildstod och tronstol. Märket 666 införs. Universal kyrkan bildas. Antikrist skapar 10-förbundet. Jordbävningar omformar jordgloben. De 144 000 vittnen hämtas hem. Två vittnen träder fram, Mose och Elia. Falsk fred tar slut.

Fas 4: Skökan faller i onåd, hon och hennes stad förintas. Antikrist maktsfär, kontroll sprids ut över hela jorden. De fyra hästarna kommer. Sju vredesskålar börjar tömmas och jordbävningar, tsunami, hagel och sjukdomar drabbar jorden ännu mer. Judar och kristna förföljs nu överallt och motstånd sker, fristäder upprättas. Floden Eufrat och Tigris torkar upp, tre kungar i öst med 200 miljoner soldater marschera mot Antikrist. Satan skickar 3 demoner mot kungarna, som byter mål till Israel och 2/3 av judarna dödas. Ytterligare 25 % av jordens befolkning kommer nu att dödas.

Fas 5: Femtio dagar återstår av Vedermödan. Mose och Elia dödas, återuppstår, hämtas upp i en sky. Människors skadeglädje förbytts till fasa, judarna kastar ut bildstoden, renar templet, ropar till Jesus om hjälp. Antikrist belägra Jerusalem, stor jordbävning drabbar staden. Messias ställer sig på Oljeberget som delas, judarna flyr in i dalen. Slutstriden, Satan besegras, jordbävning slukar hans armé. Kriget är slut. Jesu dom, den mellan får och getter, för och emot judarna. Fredsriket kommer.

Hosea 6:2 Här görs en märklig egen profetia där folket (Israel) i falsk ånger säger: ”Kom låt oss vända om. Herren har slagit oss, men Han skall också hela oss. Han skall om två dagar på nytt göra oss levande, ja, på tredje dagen skall han låta oss stå upp, så att vi får leva inför hans ansikte.”

Då Herren normalt inte brukar straffa oss för 1–2 dagar, kom denna text plötsligt upp: 2 Pet 3:8 ”Glöm inte detta, men en dag för Herren är som tusen år och tusen år som en dag.”

Hela detta kapitel handlar om Jesu återkomst, så vad nu; Vilken stor synd gjorde judarna som gav dem 2 000 år av landsförvisning, för att sedan med Guds nåd få återvända för att återskapa Israel och med tiden bo i fred i hemlandet för tusen år?

Hesekiel 37 Välkänd genom Gospel Song; ”Them-bones will walk-around!” handlar om hur judarnas andligt förtorkade ben beskriver Israel återkomst. Världen ansåg att judarna vara döda, förkastade av Gud, men hur deras ben rasslande sattes ihop för att på en bestämd dag återuppstå. För det är HERRENS eviga vilja att resa upp judarna för att åter göra Israel levande. De 2000 åren av landsförvisning, har snart passerat och samtidigt ser vi nu slutet på hedningars tid, den tid som världen fick av nåd fått lära känna vem Jesus Kristus är och vad Guds frälsningsplan innebär.

Hesekiel. 29: 9–12 Egyptens land skall läggas öde … därför du sade att: Nilens flod är min, jag har själv gjort den. Se, … Jag skall göra Egyptens land till en ödemark, till ett ödelagt land, ända fram till Nubiens gräns (Assuandamm, södra Egypten). Ingen människas fot skall gå fram där och ingen fot av något djur. Landet skall ligga obebott i fyrtio år.

Sefanja. 2:4–6 ”Gaza skall bli övergivet och Askelon förvandlat till en ödemark. Ve er som bor på landsträckan utmed havet, ni av kreternas folk*! Herrens ord är emot dig, Kanaan, du filistéernas land. Jag skall fördärva dig, så att ingen mer skall bo där. Landsträckan utmed havet skall bli betesmarker, där herdarna har sina brunnar och fåren sina fållor.” *Filistéer ett sjöfarande Baaldyrkande folk, hamiter, inte araber, semiter eller muslimer.

Profetiorna om Egypten och Gaza framtida öde sammanfalla med en kommande stor och länge väntad jordbävning som gör att Assuan-dammen brister och låter denna inlands tsunami förvandla hela Nilens delta till ett träsk. Det betyder att alla arméer från Afrika nu måste ta sjövägen upp till Libanon för att från norr kunna anfalla Israel, helt enligt GT profetior. Hamas har med hundratals djupet grävda tunnlar längs Gazas gränser tömt hela kustremsan på allt färskvatten. Om inte genom en tsunami, orsakad en jordbävning, så kan det bli att Nilens tsunami följer kuststräckan ända upp till Gaza för att där fylla tunnlarna med saltvatten. Slutsats, den som gräver en tunnel i Gaza, gräver en grav åt sitt land.

Joel 3:1–3 Ty se, i de dagarna och på den tiden, när jag gör slut på Judas och Jerusalems fångenskap, skall jag samla alla hednafolk och föra dem ner i Josefats dal. (Harmagedon) Där skall jag ställa dem till svars för vad de gjort mot Israel, mitt eget folk, som de skingrat bland folken. De har styckat mitt land och kastat lott om mitt folk. Ni, Tyrus och Sidon, och ni, filistéernas alla områden – vad vill ni mig? Har ni något att kräva hämnd för? Om ni vill tillfoga mig något ont skall jag genast låta det drabba er själva.

Sakarja

Sakarja 5:1–5 När jag på nytt lyfte blicken fick jag se en flygande bokrulle. Ängeln frågade: ”Vad ser du?” - ”Jag ser en flygande bokrulle, 20 x 10 alnar (10 x fem meter).” Då sa han: ”Det är förbannelsen som går ut över hela landet. Var och en som stjäl skall från och med nu bli utrotad enligt denna skrift, och var och en som svär skall från och med nu bli utrotad enligt denna skrift. Jag har låtit den gå ut, för att komma in i tjuvens hus, gå in i huset hos den som svär falsk vid mitt namn. Den skall stanna där i huset och fräta upp det med trävirke och stenar.

Vid först läsning blir denna text obegriplig och i Bibeln online har de ändrat i texten och sålunda missat hela innebörden. De flygande bokrulle som i storlek är som en flygande matta, gav mig ledtråden, arabisk och att den skall flyga över, kunna täcka stora ytor. Då förbannelse = är lag utan nåd, blir texten: Jag skall låta budskapet; lagar utan nåd, flyga ut över hela världen och komma in i tjuvens hus, inte Guds hus, för att där stanna och splittra riket inifrån. Tjuven är motsatsen till Gud och ordet hus i freden hus i arabvärlden betyder ett rike, helt i eller under deras kontroll.

Och krigets hus är de otrognas kristnas religion. Så versen säger mig att bokrullens budskap är både politiskt och religiöst. Den kommer med lagar som varken talar eller ger nåd vilket innebär att domen är snabb och dödlig, helt i motsats till Bibelns som är kärlek och förlåtelse. Bokrullens oförsonliga anda kommer att med tiden splittra och fräta upp tjuvens hus (nationer och familjer), då den förstör samhällets pelare och grundmurar inifrån. Lägg därtill att hebreiskan för förbannelsen = al- ah.

Fyra apokalyptiska hästar.

Sakarja 6: 1–8 Profeten såg 4 vagnar komma fram mellan två berg av koppar. Den första vagnen var dragen av röda hästar, den andra av svarta hästar, den tredje av vita hästar, och den fjärde av fläckiga hästar. De är himmelens fyra vindar som kommer nu att dra ut inför hela jordens herre (Satan). I Uppenbarelseboken är den fläckiga hästen blekgul, men i judisk grundtext står det klorofyll = grön.

  Eftersom Israel ligger mellan ett stort hav och ett stort ökenområde, går vägarna i bibeltexten ofta norr eller söderut, och åt väster ligger Rom, och åt öster Babylon.

De svarta och vita hästarna dra först åt norr och västerut. Den fläckige hästen dra söderut, och om de röda hästarna står det inget om, så jag antar de går de mot nordöst, österut.

De fyra vindarna är onda makter som förbereder marken, sår ut frön av misstro och åsikter som fyller människorna med oro och kaos, samt korrumperar folkens ledare. Då denne jordens herre är Satan, än så länge, vill han med dessa redskap kunna ta total kontroll över de fyra stora -ismerna; kapitalet, religionen, krigen och politiken.

I Uppenbarelseboken finner vi samma berättelse och där träder de fyra fram mer i klartext.

 Upp 6: 1–8 Ryttaren på den vita hästen fick en segerkrans samt en pilbåge, och han drog ut för att segra men hade inga pilar med sig. Tyder på religioner, falsk kyrkan. Ryttaren på den röda hästen hade ett långt svärd och han fick makt att ta bort freden på jorden, låter kommunismens röda armé och politik. Ryttaren på den svarta hästen hade en våg i handen och han kontrollerade priset på alla varor, som kapitalism i svarta kostymer gör.

Ryttaren på grön häst hette Döden och helvetet (krigen) följde honom. Hästens färg blev blekgul som döda människor, då översättaren inte förstod att detta är symbolik. Grundtext är klorofyll och de som följer grön häst är inte rädda för döden, utan ser på honom som sin befriare och belöning.  

 Hästarna är alltså metaforer på olika -ismer, onda andar vars makt kommer att öka i styrka för att i slutskeende ha all makt under vedermödan.

Det talas också om att många Antikrist ska träda fram, men först när Israel har blivit till nation med Jerusalem som huvudstad, då kan den äkta antikrist kan träda fram, tillsammans med skökan och den falska profeten, för att lägga världen under sig.

Skökan.

Sak. 6: 5–11 Ängeln kommer fram till profeten med en korg. Kvinnan, ondskan, knuffades ned i korgen och det lades ett lock av bly ovanpå*. Två änglar förde sedan korgen ut till Sinears (Babylons) land för att hålla henne fången där, och först i vedermödan som hon (avgudars urmoder) att släpps lös. Men skökan blir ovän med Antikrist och den falske profeten, så en A-bomb från Iran förintar både skökan och hennes stad, som en del anser vara Mecka och Medina. *Ondskan utstrålar vadå?

Judarnas upprättelse.  Övriga kapitel i Sakarjas bok talas det om att judarna skall förskingras ut över hel jorden, men att de en dag skall återvända och då kommer all jordens folk att vallfärdas dit, till Israel. Här finns också profetian om Telningen, en Herrens tjänare (Jesus) som kommer att växa upp i Israel för att han där skall en dag upprätta riket och placera sin tron i landet. Det talas om folkets falska gudfruktighet, men också om deras omvändelse och upprättelse. Sedan följer det en beskrivning av domen över Israels fiender, och Israel kommande storhet, samt att alla hednafolk då ska komma för att tillbe konungen.

Fyra väsen vid Guds tron.

Upp. 4: 1-11 Johannes ser fyra väsen i var sitt hörn om Guds tron. Ansiktet på väsen till höger liknar ett lejon, till vänster en oxe, baktill om en örn och fram om står ett väsen med människoansikte. Kung Salomo hade apor i palatset, men Johannes såg ingen apa, och övriga tre väsen motsvarar hög stående djur i var sitt art-rike. Så hur beskriver man en grottmänniska? Dessa fyra väsen visar samma ansikte runt om, eller hade alla fyra, och de har ögon över hela kroppen, vilket betyder att de kan både se och höra allt som händer och sker vid domstolen. Samtidigt bär de stora och små vingar precis som en kerub, och de förflyttar sig som torn i schack, men lämnar aldrig Guds tron.

 Hes. 1: 6–11 Här beskriver profeten samma fyra väsen, men denna gång står till synes en plattform med fyra hjul, inom fyra hjul, som kan förflytta sig rakt åt alla håll, även uppåt.

Min tanke om dessa fyra väsen är, då människan skulle förvalta skapelsen, deras närvaro där för att på domens dag bevaka och anklaga oss för all vår grymhet mot skapelsen.

Totempålar. Dessa väsen liknar totempålar här nere på jorden och de kan vara ännu ett av Satan stulna idéer tagen från himmelen. En del säger att den fjärde kan vara en symbol för Jesus, men Jesus finns redan på podiet sittande vid Faderns högra sida, medan människan står anklagad på golvet.

Kvar finns alternativet att de fyra väsen står där som vittnen och en jury för att se till domen över oss blir rättvis. Samma misstag gör då man säger att ryttaren på den vita hästen är Jesus, men Jesus kommer på en vit häst och håller ett svärd i handen.

Fikonträdet.

Matteus kapitel 24–27 Jesus liknelse om fikonträdet är en bild på Israel. ”När det knoppas vet ni att sommaren är nära.” Så fråga är, hur många blommor utgör en sommar? Är det 10, 50 eller kanske 1000?

Infaller sommaren i Mellan Östern, Japan, någon gång när 200 – 800 blommor har slagit ut? För det är med träd att först blommar några få knoppar högst upp, sedan blommar några till för att, plötslig en solig förmiddag står hela trädet i blom.

Här i Norden har vi inga fikonträd, men vi använde ”dygnets medeltemperatur” som metod för att säga oss när sommaren har kommit. Först när det har gått fem dagar i följd med dygnsvärme över 10 plusgrader, då vet vi att sommaren kom till oss exakt fem dagar tidigare.

Slutsats. Det Jesus ville säga oss här är att någon mer exakt datum inte går att få fram eller kan räknas ut. Punkt! Sorry, alla sektmedlemmar, men er ledare ljuger, för han kommer alltid gissa fel. Men det finns så mycket annat som vi kan och får lov att ta lärdom av och räkna på, så jag har nu med dessa hörnstenar i min Memo bok med profetior och hörnstenar.

Små udda uppgifter som för de vise var något ovidkommande, men som blev viktiga för mig samt byggde upp min kunskap, min tro på Gud och Bibeln.

Brudeskaran och brudgum.

Matt 24–25 Här finner vi de tecken som talar om den kommande Jakobs nöd, men den person som skrev ned texten förstod inte skeendet och antagligen fanns det inga titlar för ordningen är omkastad. Men det står att Jesus ska komma när fikonträdet knoppas, alltså då Israel har blivit nation.

Det kan också var som så att pojken som bar på rullarna snubblade och plockade upp alla men i fel ordning. Liknelsen; De 10 brudtärnor väntade på brudgummen, men då han dröjde somnade alla. Någon sa till mig att andliga personer inte kan somnar, men när Jesus bad i Getsemane då sov lärjungarna gott.

När anropet kom stod alla upp och gjorde de sig redo. Men fem av dem hade fått slut på olja i lampan, så de gick bort för att få tag på ny olja, men under tiden kom brudgummen. När de fem återvände hade bröllops-tåget gått och deras tillfälle att följa med till festen var borta. När jag var grabb tyckte jag inte om denna berättelse då den var orättvis, särskilt de det visade sig att de fem som missade tåget skulle hamna i helvetet. Det var först när jag lästa om ett judiskt bröllop som jag förstod liknelsen. Det sägs att Einstein översatta all text till engelska och sedan översatte han den så en ungdom på 14 år förstod innehållet.

I judisk tradition är det fadern som beslutar när bruden skall hämtas som brud till sonen i faderns hus, så när Jesus säger han inte vet tidpunkten, utan endast Fadern vet, och vi vet att båda har samma kunskap i allt, då säger detta oss något mer om Faderns personlighet.

Nämligen att Fadern (Gud) i hans beslut ville dröja så länge som möjlig går att vänta, för att så många som möjligt skall hinna med att bestämma sig och blir frälsta, hitta hem. För om tusen människor i varje minut blir frälst, då är en sekund hit eller dit viktig för den kommer i sista sekunden.

Min liknelse. Tänk dig en bägare som fylls på med ondska som vatten, och att den när som helst kan flöda över. Vem, om någon, kan säga vilken droppe av ondska kan få ytspänningen att brista så att bägarens innehåll flödar över?

Fadern kunde ha sagt till Sonen att han kunde hämta sin brud när som helst, men både Fader och Son älskar oss alla, och ville även ge de fem som var utan olja en sista chans, en sist liten minut för att hinna tillbaka i tid. Så det blir när sista droppen faller som signalen kommer att nu svämmar ondskans bägare över, då Fadern slår näven i bordet och ropar, ”Nu, Son, blås i basunen!”

På Noas tid dog alla land levande varelser, alla som inte fanns med ombord, men nu pratar vi om att så många som halva kristenheten kan bli lämnade kvar? Men tänk istället detta att närmare halva kristenheten kommer att blir hämtade hem.

 Men kommer alla de som blev lämnade kvar att dö? Nej, inte riktigt än, men kanske de hade önskat att så var fallet, för de ”fem”, (halva kristenheten) får nu kämpa vidare men i sann kunskap om att Bibeln hade rätt, samt i vetskapen om att den kommande svåra tiden kallas för Vedermödan.

Allt det som de tidigare hade tvivlat på, som om Jesus var Guds Son och slutdomen, allt är för dem nu en vetskap om att Guds ord är sann. Likaså blir detta en sanning för dem att om de överlever de nästa 7 svåra år, får de gå vidare in i tusenårsriket.

Men hjälp av de 144 000 judiska vittnen kommer nu alla troende sprida ut budskapet om Guds allmakt på jorden. Men även om människor allmänt vet om vad som hade hänt kommer många att hittade på märkliga förklaringar bara för att slippa veta.

Problemet med människors resonemang.

Om uppryckande (bruden hämtas) sker i mitten av vedermödan skulle alla troende genast ha identifierat vem Antikrist är, den dag han träder fram i templet, och de skulle nu göra det som Petrus gjorde i Getsemane, att i enträgen bön vädja till Gud att han skulle stoppa alla planerna med Jesu död på korset.

Men lika lite som Jesus ville stoppa sin egen död på korset, så vill Fadern stoppa deras planer med Vedermöda som kommer att avsluta denna vår tidsålder, alltså de 6000 år som Satan har fått en tillåtelse till att regera över, samt att få pröva alla människor på jorden. För inse detta att utan en vedermöda blir det heller inga tusen år med fred och Messias sittande som kung på tronen i Jerusalem.

Det står också att under vedermödan ska det vara som på Jesus tid, och då talas det inte bara om ett tredje tempel skall invigas eller om de rituella djuroffringarna, utan även om att det var som i tiden var före pingstdagen och före den Helige Andes utgjutande. Under GT tid var det endast profeter, kungar och några till som blev fyllda av Helige Ande, och ibland var det bara för en kort tid.

Någon har beräknat att den kristna skaran nu kan vara nära en miljard människor, och om alla dessa i bön skulle vädja till Fadern att han skall stoppa antikrist, då … var det inte så bra. Det finns bara en lösning kvar för Fadern och det är att ta bort hindret, brudeskaran, och hämta hem de som är redo till bröllopsfesten.

2 Tess 2: 6–7 Här talas det om att någonting, en ickeperson, och han, står i vägen för att Antikrist skall kunna träda fram. Och denne denne/han kan bara var den Helige Ande som är utgjuten och som nu bor i de troende kristna.

Nästa förslag är att upptäckandet sker i slutet av vedermödan, när Messias ställer sig på Oljeberget. Men vid den tidpunkt vet vi redan nu, att Messias skall komma ned för att strida, besegra och fängsla Satan, och om han på vägen ned, och halvvägs mötte bruden på väg upp till bröllopsmåltid, där Jesus är huvudpersonen, hur …? Det låter väldigt stressigt, även för Jesus.

Andra menar att Herren kommer att vara en beskydda brudeskaran under de tre första fredliga åren av Vedermödan, men även här faller detta på sin orimlighet, dels för att de kristna nu skulle protestera mot allt djuroffrande i templet, samt mot antikrist när han tar över templet. Allt talar för att brudeskaran att hämtas strax före eller efter starten av vedermödan. Sedan finns tempelbyggandet som tecken, men med dagen teknik kan det få mycket fort, kanske inom 175 dagar?     

Summering. Var sjätte månad måste USA president signera ett dokument som säger att på grund av vissa omständigheter går det inte just i dag att flytta USA ambassad till Jerusalem. Detta uppskjutande har pågått i 25 år ända tills president Trump insåg problemet med att vara snäll mot araberna skapar ingen fred och har heller inte gett USA några favörer. Tvärtom har hoten mot USA ökats, och alla bidrag till det palestinska folket har bara gjort det amerikanska folket fattigare.

Under 3 500 år har all världens folk vetat om att Jerusalem var och är judarnas huvudstad, och likaså om den dag och plats där Jesus föddes har det sjungits sånger om över hela världen. Lägg till alla arkeologiska utgrävningar som har gjorts i Israel som bevisar att Israel är judarnas hemland.

 Även Koranen, Muhammed och de först muslimerna erkände att judar och kristna var Bokens Folk, som skulle respekteras. Men 1400 år senare beslöt Arafat plötsligt han nu var en äkta filisté, släkt med Goliat som levde runt år 1050 f.Kr. och som ”inte” blev döda av den blivande kung David. Och Jesus var född i den palestinska staden Bethlehem. Men om detta är sant, varför dröja ända till Israel blev en nation?  

Med stöd av 68-rörelsen censurerade Arafat med svarta tuschstreck allt som inte passade honom och så skrev han om hela världshistorien. Samtidigt fastslog han att alla Bibelns berättelser är falska, det är en falsk religion, för nu tillhör hela området det palestinska folket.

Det märkliga är att kyrkorna i väst inte inser vidden av Arafats många påstående som säger helt öppet att kyrkorna i väst tillber en falsk gud, en avgud och att prästerna kan lika bra stänga ”butiken”. Men i Koranen finns kopierade dela av Abrahams berättelser som motsäger Arafats eget påstående.

Likaså har det, särskilt under de sista 1500 åren, skrivits romaner, musik och sånger, kartor och reseskildringar som alla bevisar att han ljuger. Att landet kallas det Heliga Landet, har inget med Koranen att göra för det var romerska kyrkans som kom upp med det namnet.

Men trots alla dessa fakta som motsäger Arafats påstående så tycker kyrkorna i väst detta är okej och nu håller de på att gräva sin egen grav, samt kommer att fortsätta med det även efter det bruden har hämtats hem.