MEMO kap 2

VÄLKOMMEN till fortsättningen av uppgraderade bok:

"SJUTTIONDE ÅRSVECKAN en - gåta." Upplagt oktober 2018

En bok som söker efter och försöker förklarar udda och märkliga påståenden i Bibeln. 

  Varför blev judarna det utvalda folket?                         Uppgraderat 2018-11-02        

  Dagens människor har en diffus kunskapen om Bibeln budskap, och istället för att vara källkritiska och söka efter sanningen, så lyssnar man alltmer på populära hörsägen, fördomar som har skapats av häcklare. Men ju större kunskap man har om bibelns budskap, ju mindre är risken att fastna för en felaktig tolkning. Bibeln säger att Ordet skall med Guds Ord bevisas och jag har noterat att flera händelser i Bibeln upprepar sig på så sätt att de kommer först som i en varning, sedan som en påminnelse föratt slutligen bli verklig.

Gud, Fadern, Sonen Jesus och den Helige Ande.

  Daniel 7: 9–10 Profeten Daniel såg troner sattes fram och den Gamle av dagar satte sig ner. Hans kläder var snövita och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var av eldslågor och hjulen på den var av flammande eld. En ström av eld flöt ut från honom. Tusen gånger tusen tjänade honom och tio tusen gånger tio tusen stod inför honom. Han satte sig ner för att döma och böcker öppnades. 13 Och se, en som liknade en människoson kom med himlens skyar, och han närmade sig den Gamle och fördes fram till honom. Åt honom gavs makt och ära och rike, och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte skall ta slut, och hans rike skall inte förstöras. 

Upp. 20:11 Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. Och böcker öppnades och ännu en bok öppnades, livets bok.

Upp. 4 Talar om Guds tronstol och de fyra väsen vid tronen. 

  Gudomen. Ett problem med ordet gud är att det lätt kan skapa missförstånd då många andra religioner använder ordet gud i deras texter. Vi har här i norden Asa-gudar, och ordet  ”Allah” är för muslimer en gud med stor bokstav "A", men när kristna i arabländer använder samma ord ses det som en hädelse. Och omvänt känns det även för den kristne som en kränkning, med denna skillnad att vi halshugger inte alla dem som kränker oss.  Även på svenska bör talet om gud följas med en förtydning på vilken gud man talar nu om. Här i min text talar jag endast om Bibelns Gud, skriven med stor bokstav, eller Herren. Liten bokstav gäller alla andra gudar och herrar. Judarns Torah har flera ord för Gud som inte kan misstolkas, El = Gud, så El-ohim är Gud i plural, (Fader och Son), Jahve, Jehova = Jag är, El Shaddai = Gud Allsmäktig, Sebaot = härskaror, så Herren Sebaot = härskarornas Gud. Alla dessa namn beskriver Guds egenskaper. Det finns vanliga namn som slutar med -el, som i Mika-el = vem är som Gud, Gabri-el = Guds kämpe, Dani-el = Gud är min domare. Rafa-el = Gud har helat.        

   Hebreerbrevet. 1: 5–13 Ty aldrig har Gud sagt till någon ängel: Du är min son, jag har fött dig i dag, eller: Jag skall vara hans fader, och han skall vara min son. Och när han låter sin förstfödde son träda in i världen säger han: Alla Guds änglar skall hylla honom. Om änglarna säger han: Han gör sina änglar till vindar och sina tjänare till eldslågor, om Sonen däremot: Din tron, o Gud, består i evigheters evighet, och rättens spira är din kungaspira. Du har älskat rättfärdigheten och hatat orätten. Därför har Gud, din Gud, smort dig med glädjens olja mer än dina likar. Och: Du, Herre, (alltså här Jesus) lade i tidens början jordens grund, och himlarna är dina (Jesus) händers verk. De skall förgås, men du förblir. De skall alla nötas ut som en mantel, du skall rulla ihop dem som en klädnad, ja, som en mantel skall de bytas ut. Men du är den samme dina år har inget slut. Aldrig har han sagt till en ängel: Sätt dig på min högra sida, så skall jag lägga dina fiender som en pall under dina fötter.

   Hebreerbrevet. 2: 5–8 Det är inte änglar han har satt över den kommande värld som vi talar om. Om detta finns ett klart vittnesbörd: Vad är en människa eftersom du tänker på henne, en människoson eftersom du tar dig an honom? En liten tid lät du honom (människan) vara ringare än änglarna, men med härlighet och ära krönte du honom, allt lade du under hans fötter.

  Begrunda: Fadern säger om Jesus; Förstfödd, Din tron o Gud, vilket betyder att när Jesus kom till var han både Gud och människa. Sitter på Faderns högra sida, (den hand som fullbordar jordiska kungars vilja), och Faderns uppdrag, att vara Skapare av hela universum, i motsats till vad andra religioner säger. Rulla ihop och byts ut = betyder att när syftet med vår jord har avslutats kommer denna jord kasseras och något helt nytt bli till.

  Skapelsen. 1 Mos 1:1 och framåt. I begynnelsen skapade Gud (hebreiska Elohim), AO, (Alfa/Omega = Sonen) himmel och jord. I Torah finns detta AO med i texten, som betyder att Sonen är skaparen. Eftersom Gud Fader är Helig kunde han inte stiga ned på en ohelig jord, efter syndafallet, som då skulle ha total förstörts. Därför insåg Fadern behovet redan från början att låta en pålitlig ställföreträdare, träda fram, en Son som kunde lägga av sin helighet som en mantel och personligt besöka oss på jorden. Andra religioner som inte erkänner vikten av Sonen uppdrag, har ett problem med hur skapelsen kom till, eller låter en ängel få göra jobbet. Ibland står det HERRE, Herren, i Bibeln vilket betyder att FADER och Son är överens. En liknelse: Tänk på syret, det vi andas, som en synonym för kärleken. Gud Fader och Helige Anden är kärleken, och liksom vi inte kan vara utan syre så kan Gudomen inte heller vara utan kärlek. Du kan synda mot Fadern och Sonen, men inte mot den Helige Ande, för då säger du; Jag behöver inte längre syre/kärleken i mitt liv. För några år sedan upptäcktes så kallade ”Guds Partikel” (två partiklar i symbios). Om de två var stora som apelsiner då befinner de sig cirka 2 mil från varandra, men trots avståndet, stack du en nål i den ena apelsinen då ropade den andra: ”AJ”. Kärlek är det som håller Gud, Treenigheten, samman och trots avståndet mellan himmel och jord, så är Fader och Sonen = ETT. Om detta kunde vi förstå vid Jesu korsfästelse. All tortyr som Sonen fick utstå kände således även Fadern av, och när plågorna och smärtan blev alltför stor att uppleva/se, vände Fadern i empati och smärta, bort blicken för en sekund, och då ropade Jesus; ”Fader, varför har du övergivit mig (ser du inte mig länger)?” Kort därefter gav Jesus upp andan. Men som död känner vi inte längre av någon smärta och Faderns blick vände tillbaka och han såg med smärta på sin döda Son. (Jämför med filmen Avatar där de hälsade varandra med ett; "Jag ser Dig!") Men Satan hade inte läst den finstilta stlen om kärleken som säger att den som oskyldigt blir dödad blir också återuppväckt. Därför kunde Fadern enligt lagen resa upp Jesus från döden, som var helt enligt deras plan från skapelsens begynnelse.  

  I begynnelse ville Gud skapa himmel och jord så att vi där kunde föröka oss och uppfylla jorden, för att vi en dag som Guds barn (söner och döttrar) skulle av fri vilja och i kärlek söka efter vår personliga gemenskap med Gud. (Andra religioner förstår inte detta prat om att ha en personlig relation med deras respektive gud.) I motsats till hur Sonen tidigare hade skapat allt levande liv fullvuxet, tog Sonen nu upp en lerklump från marken och formade den till en man, fullvuxen människa. Därefter blåstes Fadern in livsande (Guds DNA, i "mun till mun" metod?) och först nu blev Adam till en levande varelse. Sen planterade Gud en trädgård, Edens Lustgård, genom att flyttade dit utvalda växter från hela jorden, och till slut även Adam.

  Adams första uppgifter var att förvalta och namnge på allt det han såg, djur och växter, men Gud hade dessutom ett dolt uppdrag för människosläktet, nämligen att de skulle ta upp Lucifers fallna mantel och uppfylla skapelsen med lovsång. Detta var något som Satan stillatigande inte kunde acceptera, vilket vi i dag kan både se och höra i all den variant av musik som strömmar ut över världen, båda bra och dålig sådan. Och denna sång och musik gåva blev med tiden för Satan ytterligare en metod, en frestelse till högmod, i kampen om människors själar.

    Adam och Eva. En dag såg Adam ledsen ut och Fadern sa (igenkännande) till Sonen; ”Det är inte bra för mannen att vara ensam, kom låt oss göra åt honom en livskamrat, en kvinna, som kan gå/stå vid hans högra sida.” Sonen tog ut ett (rev-) ben från närmast Adams hjärta och således kommen klonad ut ur Adam, föddes och skapades Eva och de som från början var ETT i Adam blev nu TVÅ, en två-enighet, liksom Fadern och Sonen är ETT i Treenigheten, med den Helige Ande. Genom Sonen, verkställande Faderns högra Hand, skapades så allt och denna parallell bild säger oss att genom kvinnan, mannens högra hand, kommer hela mänskligheten att födas. Gud är kärlek och sann kärlek innebär för alla, även för Allsmäktig Gud, att man måste våga släppa kontrollen och inte tvinga sin kärlek/vilja på någon annan. Liknelse: När Eva skapades var det som om Gud hade tagit upp en jord-"gubbe" och delat bär i två. Till det yttre ser olika ut, men deras halvor, på insidan, är en exakt kopia av varandra, fast spegelvänt. Och bland tusentals av liknande halvor på jorden finns det bara två halvor, ett par, en Adam/Eva, man och kvinna, som passar exakt till varandra. När Adam/Eva hade skapats var Gudomen mycket nöjda med deras verk, varför? Var denna ömsesidiga symbios det rätta förhållandet mellan man och kvinna i himmelen, soulsmate, själsvän? 

 1 Korintierbrev kap13 Kärlekens Lov. Av dessa tre; Tro, hopp och kärlek, är kärleken störst och den är evig. Det står att all vår kunskap är nu som att se i en spegel, som på den tiden gav en dålig reflexbild. Finns det här i berättelse något om hur skapelsen och människans tillkommelse, och i en grov spegelbild om vad som hände? Talar Adam och Evas skapelse något om hur Sonen blev till? I modernt språk skulle man säga att Eva blev klonad från Adam, så … (?), och vad var kanske de första orden mellan Fader och Son? ”Min son, Jag ser Dig!” och till svar; ”Min Fader, Jag ser Dig!” Därefter sa Fader kanske: ”Min Son, jag har en plan!” Bibeln talar om för oss att allt som finns till är skapat av och genom Sonens vilja, samt att sonen gör inget utan ett godkännande från Fadern. Troligtvis kom först himlen till, därefter änglarna och sedan allt övrigt. Författarna måste använda ord som vi alla kan förstå, så ibland kan ord som himmel och jord vara ett annat ord för energi och materia, med tanke på vilka det var som först läste och skrev ned budskapet.  När Sonen skapade växter och djur frågade han inte Fadern hur de skulle se ut, inte heller om vad allt annat var. Troligtvis fanns det redan en förebild av allt levande i himlen, för i Hesekiel, Psaltaren och Uppenbarelseboken nämns fyra varelser som finns nära Guds tron och som till utseende är en örn, en tjur, ett lejon samt det fjärde har ett mänskligt ansikte. Vi vet att kung Salomo hade apor, så varför står det om en varelse som tycks vara mer människa än apa? Typ neadertal? Dessa fyra levande statyer finns närvarande även vid den kommande domen och min gissning är att de representerar den natur och djurvärld som människan var satta till att förvalta. Om änglavärlden var skapa före allt annat då fanns även dessa fyra där i himlen, som dna- behållare av de fyra stora djurarterna? Sedan valde Gud ut en plats, Edan, och planterade så en  lustgård, samt förde dit Adam, och detta kan vara en beskrivning om hur jorden valdes ut som en planet med ett viktigt uppdrag i hela Vintergatan. Längre fram gjorde Gud ett nytt val och så blev Kanaan hans utvalda folkets land, då han sa åt Abraham att bosätta sig där. 

  Men kärlek och den fri vilja har med sig ett högt pris, ty förr eller senare skulle även människan falla, precis som ängeln Lucifer som av stolthet (pride) hade fallit, tillsammans med den tredjedel av änglar som avgudade honom för hans häftiga musik. De hade i trots gått mot Guds vilja och ville nu forma sin egen stolta framtid, vilket innebar att de för alltid skulle bli utvisade från himlen. Men universum är stort och kanske de hade räknat med en stor del av kakan för egen del, med det hade varit för Fadern att släppa in en räv lös på gården. Syndens konsekvens är döden, en tillvaro helt utan Gud, och alla måste betala för det onda de har gjort, … om det nu inte fanns någon som frivilligt och utan egen skuld som tog på sig kostnaden att betala all världens synd. 

   Hesekiel 28: 12–16   Du (Lucifer) var en mönsterbild av fullkomlighet, full av visdom och fullkomlig i skönhet. Med guld var dina tamburiner och flöjter utsmyckade, framställda den dag du skapades. Du var en smord, beskyddande kerub, och jag hade satt dig på Guds heliga berg (för att skapa/fylla himlarymden med all skön musik). Du var fullkomlig på alla dina vägar (uppdrag) från den dag då du skapades, till dess att orättfärdighet blev funnen hos dig. Genom dina handlingar fylldes du med våld, (trots) och du syndade.

  Lucifer, tonsättare av all skön musik, föll i högmod då han ville bli hyllad, ses som jämlik med Gud, samt att han som skapare skulle få en egen tronstol på Guds vänstra sida. Och istället för att lovprisa Gud den Allsmäktige, började han göra lovsång och musik till sin egen ära. Det sägs inget om vilket våld Lucifer gjorde, men det säger något om det våldsrike han gillade. Utkastad, gick Satan genast till motangrepp i den klassisk taktiken att splittra och besegra. Hitler använde sig av exakt samma metod i detta att vilja blockera och bojkotta, beslagta och bränna, samt förbjuda all kontakt, kulturell, sportslig och socialt med andra folkslag, för satt lutligen förinta judarna i getton och gasugnar. Samma metoder använder dagens BDS, förutom det sista, men det är troligtvis bara en tidsfråga.

   I Edens lustgård sa Gud till Adam att det finns en frukt som han inte fick äta av. Satan for in i en orm och med list fick Eva till att äta av den förbjudna frukten. Satan hade hoppats på att Eva skulle bli utvisad, men Adam valde kärleken och beslöt att de två som ETT skulle acceptera Guds dom och lämna Eden. Denna motgång gjorde Satan rasande för med en splittring av de två så blev det inga barn, inget människosläkte, vilket betyder slutet på Guds plan om att få många kungabarn. Visserligen var Gud missnöjd med Adam och Evas fall, men innerst inne var både Fader och Son stolta över Adams tro på kärleken, och trots parets utvisning tog Gud hand om de två, med att klä och förbereda dem för en vandring på jorden.

    Satans hämnd var nu att försöka sabotera resten av skapelsen genom att intala de fallna änglarna (demoner) att para sig med både kvinnor och djur. Detta gav avkommor med underliga kroppar och övernaturliga krafter, som i deras tur lockade människor till att avguda dem och skapa idolbilder, och snart var Adams gamla berättelser om Eden och Guds storhet som bortglömt, men inte helt. Det som nu drabbade jorden kommer att känneteckna Satans ideologi med maktlystnad, våld, hämndgirighet och kvinnoförakt, eftersom en Evas Son skulle en dag födas för att besegrade honom. Och av allt detta kan vi se i världshistorien i det politiskt religiöst fascistiska trädet med grenar som nazism, kommunism, socialism och fanatiska muslimer, där  frukten är rasism, antisemitism, judehat och kvinnoförakt. Allt sker i en påverkan i Satans anda, medan judaismen och kristendom grundtanke att vara god mot andra lede till demokratismen.

    Paulus brev till Korinterna, ett brev som kan gälla oss alla. 

   2 Kor 4:4 Ty denna världens gud (Satan) har förblindat förståndet hos dem som inte (vill) tror, så att de inte ser ljuset från evangeliet om härligheten hos Kristus, Guds avbild.

  2 Kor 6:16-18   Vi är den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: Jag skall bo och vandra mitt ibland dem och vara deras Gud, och de skall vara mitt folk. Därför säger Herren: Dra bort från dem och skilj er från dem (som inte väljer att tro). Då skall jag ta emot er, och jag skall vara er Fader, och ni skall vara mina söner och döttrar, säger Herren, Allhärskare.

   2 Kor 5:17-21   Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. Jag ber er på Kristi vägnar: låt försona er med Gud. Han (Jesus) som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull, för att vi genom Honom skulle bli till ett med Guds rättfärdighet.

  Genom löften till patriarkerna Abraham, Isak och Jakob (Israel), ville Gud visa världen att Han är den ende levande Gud, i motsats till övriga avgudar skapade av guld, trä och sten, läror som genom prästerskapet kräver blind lydnad och dyrbara gåvor, medan de inte vill några löften för de är onda andar, lögnare, där alla redan dömda till döden. Därför säger Gud att vi skall noga undersöka alla profetior, även Bibelns utsagor, för att se vilka som är verkligen sanna.

   Vad nu att göra? Satans, lögnarens, nästa motdrag blev nu att få människan på fall genom att sprida ut falsk anklagelse, som att: ”Det var judarna som dödade Jesus, därför har deras Gud övergivit dem och deras välsignelser har tagits bort, och det är nu de kristna som är Bibelns löftesfolk.” I tro på denna ersättningslära förvränger man ständigt världshistorien där präster och politiker i väst har valt att ständigt motarbetar judarnas livsrum på alla fronter med slutmålet att förhindra att några av GT profetior skall kunna slå in. Jesus talade om en kommande dom mellan ”fåren och getter”, och i Moses eget avsked står det: ”Herren kommer att välsigna de folk som välsignar Israel (fåren), medan Han kommer att förbanna alla de folk och personer (geter) som behandlar Israel respektlöst.” I dag ser vi många exempel på hur illa FN/EU och Sveriges politiker har behandlat Israel genom att i dold rasism ställa större krav på judarna i möte med andra folk, än på någon annan nation. När den svenska socialist och vänsterregeringen ständigt motarbeta judarnas möjlighet att få bo kvar här i Sverige, samt att de i deras politik vill dela på Israels lilla landområdet, som NF/FN hade beslutat om i åren 1920/1948 att det skulle bli ett judiskt hemland, så har de ställt världens och det svenska folket under den förbannelse som nu har drabbat Sverige då kriminella och terror vana flyktingar skjuter vilt på gatorna utan hänsyn till någon. När Petrus började predika på Jerusalem gator efter Pingstdagen ville judarna, präster och det politiska rådet stoppa honom, men en klok man i rådet sa; ”Om dessa så kallade kristna bara är charlataner, då kommer de som rörelse snart att självdö, men om de predikar i Guds namn, då har vi kommit i strid mot Herren.”      

    Kyrkans präster är i dag nu så blinda i deras kunskap om Guds slutliga vilja och kommande dom, att de inte ens efter år 1948 kunde se miraklet i denna världshändelse då judarna återvände hem för att utropade staten Israel. Lika blinda är de i att kunna se hur Gud under de sista 70 åren har hållit en beskyddande hand över Israel som har gjort arabernas militära styrka om intet. Samtidigt har Gud också börjat med att välsigna Israel i deras återuppbyggandet, trots pågående krig, och nu ligger Israel som stat bland de främsta av nationerna. Lägg därtill att Israels litenhet (mindre än Småland) så är hälften av landets yta obrukbart berg och ökenområden.

   Israel vs Palestina.

1 Mos kap 39 – 41 När Josef år 1720 f. Kr fördes bort som slav till Egypten hamnade han efter en tid i fängelset. Men som sann uttydare av drömmar, blev han efter en tid upphöjd och satt på en egen tron vid faraos högra sida. Efter det att de sju goda och sju svåra åren hade passerat (ett i dag känt som El Niño naturfenomen) frågade farao Josef hur de nu bäst skulle kunna stoppa nästa torrperiod. Josef föreslog då att de skulle via milslånga kanaler skapade ett pärlband med sjöar väster ut om Nilen, samt att man vid torrperioder skulle dämma upp återflöde till Nilen. Detta skulle ge folket både flera vattenreservoarer samt den utökade åkermark som landet så väl behövde. Och än i dag kallas detta sjösystem för ”Bahr Jusef”, Josefs kanal, men efter det att Assuan dammen byggdes har bristen på underhåll gjort att kanalen nu delvis har växt igen. När farao sa att Nilens flod är min, jag har själv gjort den, var detta delvis sant, men det var Gud som i begynnelsen hade skapade Nilen. Denna kanal är i dag ett levande bevis på att både Josef och judarna som folk bodde för en lång tid i Egypten, trots Arafats förnekanden och falska historia  beskrivning som i sig är både kränkande och rasistiskt.      Vid Jesu födelse kallades hela det av romarna ockuperat området för Juda land, därav folket judarna. Det var först när kejsaren Hadrianus, 137 e. Kr., då han ville knäcka judarnas väpnande motstånd som han döpte området till Syrien-Palestina, med tillägget palestina som är det romerska ordet för filistéer. När romarna kom till Juda cirka 100 år f.Kr. var hela området mycket bördigt och via dagens satellitbilder har man i dag funnit rester av städer, kanaler och dammar, samt stora åkrar vars årlig skörd skickades till att försörja Roms växande behov av spannmål. Även längs Afrikas norra kust har man funnit liknande städer med omkring liggande fält som vaktades av romerska soldater. I det sista judisk upproret lät Titus år 70 e.kr. bränna både Jerusalem och templet, och samtidigt lät han med tvång skingra judarna ut över hela jordens yta. Och så uppfyllde Titus ännu en av GT profetior. Med judarnas frånvaro i området minskades Guds välsignelsen över det romerska Palestina ända tills det slutligen blev den ödemark som vi kunde se fram till år 1970.

År 1867 reste Mark Twain till det Heliga Landet, Israel, och efter besöket skriver han besviket denna rapport att hela landet var i stort avsaknad på folk, samt att marken var så torr att även kaktusväxterna hade flytt från det Heliga Landet som var ockuperad av det Osmanska Riket. Men efter 2000 år av et flertal krig, ockupation och nya landsförvisningar har judarna envist återvänt, och efter det Osmanska rikets fall, år 1918, visade det sig att judarna hade återigen överlevt år med förtryck och nu kunde deras hälsning bli verklig: ”Vi ses nästa gång i Jerusalem!” Om Mark Twain hade 120 år senare besökt Israel då skulle han ha blivit mycket överraskad för inte bara Israel var en nation utan Jerusalem var åter deras huvudstad , men mest av allt att inte bara kaktusväxterna ahr återvänt utan hela Israel blomstrade. Men han skulle ställt sig oförstående till allt bråk över landet, som i hans och enligt Bibeln var en historisk självklarhet att den alltid har tillhört judarna. Även Arafat sa i hans första intervjuer i svensk TV, före år 1967, att landet tillhörde judarna och att Jerusalem var Israel huvudstad. Det enda han ville ha var Gazaremsan. I 3500 år har judarna sett på landet som sitt, även då det var en öken, så varför skulle judarna i våra dagar och efter så mycket arbete som de har lagt ned för att återställa landet, nu vilja ge bort mark till ett folk som under 2000 år inte har gjort någonting mer än att förstöra marken? Det var först när judarna, med riskt för egen hälsa, dikade ut malariasmittade träskområden och skapade den blomstrande nation som vi nu ser i dag, som araberna avundsjukt plötsligt ville gratis ha det tillbaka. Eftersom världen tycks säga att både judar, kristna och muslimer har samma gud, då borde alla människor på jorden också respektera judarnas flit och lämna över landet till det folk som väl förtjänar det, ... eller hur? Men isstället vill man ge det till Hamas som harlovatatt döda alla, först judar och sedan de kristna, samt rensa ut allt som inte bevisar muslimsk förträfflighet.  

 Norr om Jerusalem har Guds finger skrivit på hebreiska mitt i bergmassiven, synligt från mycket hög höjd: J H V H (Jehova). Det är som om Gud vill visa oss i framtiden denna enkla sanning att landet tillhör Gud Fadern och ingen annan, samt att landet är givet åt judarna till att få bo för evigt. Men GT profetior talar även om att hotet mot judarna kommer att öka och att Israels arabiska grannar i framtiden, i vår tid, skall sammangaddar sig för att stoppa Guds planer.

   Hesekiel 29: 9–12   Egyptens land skall läggas öde … därför du sade att: Nilens flod är min, jag har själv gjort den. Se, … Jag skall göra Egyptens land till en ödemark, till ett ödelagt land, ända fram till Nubiens gräns (Assuandammen i södra Egypten). Ingen människas fot skall gå fram där och ingen fot av något djur. Landet skall ligga obebott i 40 år.

Sefanja. 2:4–6 ”Gaza skall bli övergivet och Askelon förvandlat till en ödemark. Ve er som bor på landsträckan utmed havet, ni av kreternas* folk!   Herrens ord är emot dig, Kanaan, du filistéernas land. Jag skall fördärva dig, så att ingen mer skall bo där. Landsträckan utmed havet skall bli betesmarker, där herdarna har sina brunnar och fåren sina fållor.”

*Filistéerna kom från Kreta/Cypern och de var ättlingar till Noas som Ham, ett sjöfarande piratfolk som dyrkade Baal, käkade griskött, samt var varken araber, semiter eller muslimer.

  Profetiorna om Egypten och Gaza framtida öde tycks sammanfalla med den nu sedan länge väntad stora jordbävning som kommer att orsakar Assuan dammen till att brista. Denna inlands tsunami kommer då att förvandla hela Nilens delta till ett träskområde, vilket ger oss svaret på frågan varför alla arméer från Afrika måste nu ta sjövägen upp till Libanon för att norrifrån kunna anfalla Israel, helt enligt GT profetiorna. Hams hundratals djupt grävda tunnlar längs hela Gazas gräns har tömt den korta kustremsan på allt sitt färskvatten. Om Nilens tsunamin fortsätter längs kuststräckan ända upp till Gaza då kommer stadesn gator att översvämmas och Hamas tunnlar att fyllas med saltvatten. Och så uppfyller palestinierna den profetia som säger att Gaza skall bli till en ödemark, tomt på folk, ... för utan sötvatten kan ingen bo kvar. 

   Joel 3:1 Ty se, i de dagarna och på den tiden, när jag gör slut på Judas och Jerusalems fångenskap, skall jag samla alla hednafolk och föra dem ner i Josefats dal. (Harmagedon) Där skall jag ställa dem till svars för vad de gjort mot Israel, mitt eget folk, som de skingrat bland folken. De har styckat mitt land och kastat lott om mitt folk. Ni, Tyrus och Sidon, och ni, filistéernas* alla områden – vad vill ni mig? Har ni något att kräva hämnd för? Om ni vill tillfoga mig något ont skall jag genast låta det drabba er själva.

* Engelsk uppslagsverk Filistén; definition, en person som är trångsynt fientlig, är likgiltig med kulturella värderingar, intellektuella sysslor, eller saknar estetisk förfining och som person vulgär och opålitlig. Israel har försök sluta fred med dem i 70 år och kommit ingenstans. 

    När Josua kom i höjd med Jeriko och när Isreals folk gick över Jordan floden så visste alla som bodde i Kanaans land att de hade kommit för att intaga hela området i Herrens namn, för deras Gud hade förutbestämt att hela landet skall tillhöra hans folk, judarna. Ryktet om deras ankomst hade gått före dem och de folk som nu bodde i landet hade bara två alternativ kvar att antingen fly eller stanna kvar och slåss. Under de 30 + 400 + 40 år (= 470 år) som judarna befann sig i Egypten och sedan i öknen, hade Satan under tiden skapat ett starkt Baal dyrkande avgudar område med många barnoffer. Dessutom var folket högväxta, stridskunniga och mycket villiga till att strida för att bevisa att deras avgud var störst, inte helt olik dagens ISIS och deras tro på kalifatet. Därför står dagens krig inte bara mellan två folk, utan det är också ett andligt krig då Herrens folk kommer dit för att befria och rena hans land från de hedniska avgudars demoniska ockupation.   

Den demokratiska arabiska politiska våren i Tunisien, som såg så lovande ut, plötligt kollapsade då judar och kristna i Egypten blev uteslutna då muslimska brödraskapet som sa: ”Egypten är visserligen kopters (egyptiers) land, men eftersom de inte kunde försvara sitt land (under 600-talet) har de för alltid förlorat landet till muslimerna.” Efter den dagen började land efter land i arabvärlden med att plötsligt hamna i inbördeskrig, alltså i exakt samma öde som de i lönndom hade planerat för Israel att drabbas av. ”Look at Sweden”, säger Trump då Sverige efter år 2014 inte helt olik i ett inbördeskrig med gatustrider, knivdåd, skjutande och brännande av skolor och synagogor, samt med politisk mobbning som har tvingat judarna att fly till Israel. Och när de försöker bosätta sig i deras hemland säger FN att där och där får ni inte bygga, för då är ni i er tur ockupanter. Och så fortsätter mobbingen ända till juden säger; "Nu får det vara nog!"    

  Harmagedons 3 olika krig

1. Det första Harmageddo-kriget står mellan Israel och de närmast liggande kommunist och muslimska länderna, som ledda av Ryssland och Iran skall via Libanon invadera norrifrån för att stycka, ta rov, och hämnas genom men ny förintelse. EU kommer här att ställa frågan: "Varför gör ni på detta viset?" Men de ger ingen hjälp till judarna. Egypten är enligt profetiorna inte med i uppräkningen, kan var pga Assuan damm tsunamin. I detta första krig kommer Gud att bevara sitt folk genom att skapa ett kaos bland fiendernas många arméer, precis som under Gideons dagar, där gammal fiendskap fick soldaterna att misstro och börja strida mot varandra. Det står dessutom att deras kroppar ska ruttna allt medan de stridande ännu står upp. Enligt experter låter denna beskrivningen som om en felriktad atombomb från Iran (?) förintade hären. Och det kommer att ta Isarel 7 år för att begrava och bränan upp all utrustning.

Hesekiel 37 – 39   Dessa kapitel talar om judarnas återvändande från hela världen, samt räknar upp vilka länder det är som har gaddat sig samman för att möta deras öde vid Harmagedon.

  Men innan dess kommer Israel under en kort tycks leva t trygghet, en falsk fred, eftersom de har börjat med att riva ner landets murar. Det har aldrig tidigare i historien funnits några murar längs landet gränser under deras 3500 långa historia förrän i vår tid, som är i dag den 2 km långa muren mot Gaza. Men detta kan endast ske om Gaza har blivit folktomt och till en ödemark. Och utan Hamas kvar i området kollapsar även västbankens PLO styrkor och FN finner det nu för gott att motvilligt lämna kontrollen över all mark mellan Jordanfloden och Medelhavet till Israel, såsom det var beslutat av Nationernas Förbund redan i San Remo år 1922.

Om samma jordbävning som fyllde Gazas tunnlar med saltvatten kan få Klippmoskén att fylla det slukhål som palestinierna i dagarna håller på att gräva för att skapa en utvidgad underjordisk moské, då försvinner palestiniernas sista argument som var att hela området tillhör dem. Och nu är tiden och timmen snart inne för den kommande Vedermödan. Notera att tiden före skulle även här vara 470 år, från den dag då templet återuppbyggdes. Men Gud ville gör en paus på 2000 år , kallad för hedningarnas tid, och som han sköt in för att sprida kristendomen ut över hela världen, och vinna hedningarna för Kristus. Men nu är pausen snart över och de sista sju år är för den dag då Messias står på tröskeln för att kliva in på scenen. Detta var Guds plan från början eller var det bara slumpen som gjorde att alla plötsligt började hata judarna?

2.  Harmageddokrig II sker i slutet av Vedermödan då Antikrist att kalla till sig många villiga arméer från hela världen, plus de 200 miljoner soldater från öst, som kom för att strida mot Antikrist, men som nu tågar söderut för att krossa Israel och inta Jerusalem. Mot dem står IDF starka armé och profetian säger att 2/3 delar av den judiska befolkningen nu kommer att dö, och att så många judar dör kan betyda att de försvarade sig tappert i tro på deras egen militära styrka. Åter igen var detta inte helt efter Guds plan, eftersom de skulle först ha frågat Gud om råd, då slutet var redan förutsagt, nämligen att Jesus, som Messias, skall slutligen  besegra Antikrist och göra slut på allt krigande. Den lilla skara av 1/3 judar som överlevde flyr nu ut via Gyllene Porten och ner i den breda dal som hade öppnades upp då Messias ställde sig på Oljeberget. Striden mot Satan blir nu kort och därefter ställs alla upp inför Jesu domstol, där de som ansetts ha varit för Israel, kallas för  fåren, uppmanas att gå till Jesu högra sida, medan de som har bekämpat och hatat judarna måste går till vänster.

3. Tredje Harmageddo-kriget kommer att ske först efter tusen åren av fred, då den nyss frisläppte Satan lyckas med att förvilla ala de miljoner individer som i hemlighet har varit emot Messias och hans kungadöme. Om detta kan du läsa i nästa del.

  

Noas Ark År 2400 f. Kr. Efter 1 600 år hade gått insåg Gud att människosläktes DNA var så skadat av Satans inblandning att nu fick det hela vara nog och Gud beslöt att startade om skapelse med att låta en flod utplåna allt liv på jorden, allt, förutom åtta människor och alla de djur som då befann sig ombord på Noas Ark. Och Gud förde dit in ungdjuren, två och två, så att varje art skulle kunna få leva vidare. Man kan undra varför Gud inte gjorde något åt problemet långt tidigare, men Satan (Åklagaren) var listig och han ifrågasatta starkt om Guds skapelses av egen fri vilja skulle kunna älska Gud. Och bunden till egen kungstanken; ”Kärlek och fri vilja”, fick Gud hålla god min i elakt spel, väl medveten om att i Satans utpressning fanns med ett slutdatum då all rättvisa skulle skipas. Satan kunde däremot, inom vissa gränser, bryta mot många av Guds regler, och vi kan se prov av detta i Israels dilemma med Mellan Östern krigen, där Hamas gärna använder sig av mänskliga sköldar (barn) i krigen, medan Israel måste hålla tillbaka kraften i deras självförsvars för att inte riskera att döda oskyldiga palestinier. I de krig som nu har utkämpats har Israel anklagats av ICC Haag för krigsbrott för övervåld då antal döda palestinier är högre än för judar, och de länder som stöttar dessa falska anklagelser ökar bara på judehatet, men sanningen är att Israel skyddar deras egen befolkning bättre samt vägrar att använda människor som kanonmat. 

(Läs om Satans taktik i Jobs bok, och i NT hur han frestade Jesus.)

   Efter Noas dagar ökade människors antal åer och med byggandet av Babels Torn växte även deras högmod (engelska pride), men nu valde Gud att istället sära på människosläktet genom att skapa olika språk så att de självmant måste sprida sig ut över jordens yta. Men människor fann idolstatyer från tid före floden, med dessa avgudar som samlande symboler kunde kungar och präster, i deras sug efter allt mer makt, sprida ut läran om dessa falska gudar bland folken.

   Abraham. Gud sökte nu och fann bland människorna en person som var stark i tron, en person vars hjärta stod i längtan efter Guds närhet. Trots att kung Melkisedek redan bodde i Salem, föll Guds val på Abraham i staden Ur. Men det kunde lika bra ha varit någon annan person, som någon från Sverige, Andorra eller Kenya, och då hade dessa länder och deras folk blivit hela världens hatobjekt, för orsaken till alla människors hat, kommer från Satan, och den är riktad mot alla Guds utvalda, vem de nu än är. Så när människor hetsar mot judarna så är inte mer är marionetter som dansar i Satans flöjtspel. Gud såg i hans utvaldes släktled ett kommande hårdnackat folk som skulle svika honom, men också att de aldrig skulle överge honom som deras Gud. Svensken skulle vid första motgång ha bytt sida och tro det motsatta, medan juden envist skulle hålla fast i deras längtan till landet Israel, den store konungens stad Jerusalem, och Guds heliga tempel. Som ett Akaciaträd rotar de sig djupt, med segt och stor envist utstår de ökens hetta och vädrets vindar för att kunna ge deras frukt av läkedom, doft och hårt ädelt virke. Få nationer och folk kan visa upp dessa Guds egenskaper, men juden kan det.      

   Esters bok i GT. Den första antisemiten bodde runt 470 f. Kr. i staden Susan. I Ester bok berättas det om hur den rike Haman blev avundsjuk på juden Mordokaj, som hade blivit upphöjd då han hade räddat kungens liv. Men istället för att bara vilja hämnas på denne enda jude, riktade Haman och hans vänner in hela deras hat mot alla de judar som nu levde i fångenskap i Babylon. Men drottning Ester avslöjade Hamans konspiration för kungen, och då kungen inte kunde ta tillbaka påbudet lade han till en extra kungörelse, nämligen detta att överallt där judar blev angripna hade de nu rättighet till att i självförsvar slå tillbaka. På den dagen vann judarna en stor seger över deras fiender, och firas med Purim fest i Israel. Det sägs att Hitler hatade boken Ester eftersom han ansåg att judar har ingen rätt till självförsvar, en åsikt som många antisemiter hyser än i dag, och som blev tydligt i Gazakriget 2014 när socialdemokraterna ändrade åsikt, från för ill emot Israel samt började nu på alla fronter att motarbeta judarna och spä på rasismen.  

    Satan hat riktas nu mot alla människor och i grunden gör han nu ingen skillnad mellan judar och hedningen, för i hans högmod är han den store musikskapare, en position som tillhörde honom och ingen annan. Satan vet om Guds plan och löfte till människosläktet i ordet att Herren skall tronar på vår lovsång! Om människosläktet hade enligt evolutionen inte varit skapad på Jesu uttalade ORD, befallning, utan bara var ett däggdjur bland många andra, helt utan en fri vilja mer än att överleva, då hade Satan inte haft något intresse för oss. Och då hade det heller inte funnits något judehat. Men djuren har inte samma unika grundförmåga, talang och utvecklingskapacitet som vi människor har i detta att med en enkel flöjt och tamburin skapa all sköns rytmisk musik. Men vi är i Guds avbild också skapande varelser  och då inte bara inom musikens värld, utan i så mycket annat. Därför hatar, vakar och angriper den avundsjuke Satan ständigt oss för vi lyckas göra mycket mer än det han kunde göra.

   Följande bibelverser ger dig en snabb förklaring om varför Fadern och Sonen medvetet ställer detta människosläkte under så många svåra prov, för vår belöning i vår tro på Guds Ord, Jesus, kommer att bli så mycket större än detta korta liv på jorden som ett intelligent däggdjur. Om nu denna Guds frälsningsplan var den väg som Fadern och Sonen hade kommit fram till från begynnelsen, samt att de inte ens ville skona deras egna känslor eller sig själva i kampen mot ondskan, hur kan då vi en våga anklaga Gud för allt det som nu läggs på våra axlar, det som vi i dag inte kan förstår, men som vi kan ana, se i skapelsen och läsa oss till i Guds löften? Vår stund här på jorden här är kort, men en dag blir allt detta helt uppenbart för oss och till dess gäller det för oss att i arbetet, fortsätta tro och lovsjunga vår GUD.

Andra märkliga ingripande av Israels Gud.

2 Sam. 17–25 När filistéerna kom mot kung David i Refaimdalen frågade han Herren: ”Skall jag dra upp mot dem?” ”Gör det, för du skall vinna en stor seger”, svarade Herren. Men trots denna förlust trängde filistéerna på nytt in i dalen och på Davids nya fråga sa Herren: ”Du skall nu lägga dig i bakhåll, och först när du hör ljudet av en marscherande här i bakaträdens toppar, först då skall du gå till anfall, ty HERREN har då dragit ut framför dig.” År 1948, när ett av Israels kompanier ställde upp sig i ett led på en bergskam för att stå emot den framtågande egyptiska hären, vände fienderna plötslig sig om och flydde fältet. Efteråt har det berättats av de egyptiska soldater att då de såg upp mot bergskammen stod det där bakom de judiska soldaterna en stor vitklädd härskara, och i skräck flydde fältet.

Domarboken 6–7 Här minskade Gud stegvis på Gideons arméns antal från 32 000 soldater tills det stod framför honom 300 män försedda med matsäck, krukor, facklor och en dolk. För Gud ville visa det israeliska folk att han kunde även med bara 300 kockar besegra en armé på 120 000 väl beväpnade fiender. För Gud visste att kockarna var helt ovilliga till att kriga, samt att de därför skulle troget följa Gideon befallning, vilket var något som elitsoldater inte hade kunnat klarat av, detta att bara stå kvar och se på hur fienderna sinsemellan dödade varandra. Detta är ännu ett exempel på hur Herren strider för judarna. 

För ett antal år sedan i södra Israels stora öken sökte en jude, på Guds uppmaning, och fann ett stort hav djupt, mycket djupt under markytan. Vattnet som sprutade fram var visserligen inte drickbart, men växterna älskar det och så byggdes en växthusstad som fortsätter med att år från år breda ut sig. Guds GT-löften om att öknen en gång skall åter blomstra går just nu i våra dag i uppfyllelse och judarna använde alla de välsignelserna, som de upptäcker, och som Herren har givit dem, till att främja inte bara dem själva och hela mänskligheten. Arabvärlden har under 1900-talet inte heller varit lottlösa utan Gud lät dem finna olja i deras värdelösa öknar, en gåva som de kunde har gynnat mänskligheten, men där merparten av deras vinst har gått åt till egen buk, rikedomar som har skapat krig och osämja i hela världen, inte minst för deras eget folk. Gud stöttar judarna, inte för att de är bättre än något annat folk, med han gör det för att visa oss alla andra på hans Allmakt i detta att han både kan och vill hålla alla sina givna löften, trots alla våra svagheter, för annars är Gud inte bättre än Satan, en svikare och lögnare. Så i kriget år 1948 och i de efterföljande palestinakrigen har Gud låtit det skett under på olika fronter såsom de skedde i kung Davids dagar då Herren stred för Israel