Memo 4 .se November 2018 

Udda profetior som tagit ur sitt sammanhang

är lätta att gå förbi eller feltolka.   

 

SAKARJA BOK och andra profetior i Bibeln

… är lika svåra att förstå som Uppenbarelseboken, och det krävs en viss grundkunskap för att kunna förstå, samt ett öppet sinne utan fördomar. Men innan jag går in på svårtolkade texter måste vi förstå vem är Lucifer (Satan) och vad som är hans mål och vapen.  

1)  Hesekiel 28:1   Herrens ord kom till mig. Han sade: "Du människobarn, säg till fursten i Tyrus: Så säger Herren, Herren: Ditt hjärta är högmodigt och du säger: Jag är en gud, jag tronar på en guda-tron mitt ute i havet. Ändå är du bara en människa och inte en gud, hur mycket du än i ditt hjärta tycker dig vara en gud. Se, du menar dig vara visare än Daniel, och ingen hemlighet är dold för dig. Genom din visdom och ditt förstånd har du blivit rik, guld och silver har du samlat i dina förrådshus. Genom stor visdom, med vilken du bedrev din handel, har du ökat din rikedom, och så har ditt hjärta blivit högmodigt för din rikedoms skull. Därför säger Herren, HERREN så: Eftersom du menar att dina tankar är Guds tankar, se, därför skall jag låta främlingar komma mot dig, de grymmaste folk. De skall dra sina svärd mot din visdoms skönhet och orena din glans. De skall störta ner dig i graven, och du skall dö en våldsam död mitt ute i havet. Skall du då säga till den som dräper dig: 'Jag är en gud', du som är en människa och inte en gud, i händerna på den som genomborrar dig? 10 Du skall dö som de oomskurna dör för främlingars hand. Ty jag har talat, säger Herren, Herren."

   (I denna första del av kapitlet tala HERREN om en jordisk kung som i högmod utropade sig själv som gud. Detta jämförs sedan med en furste i himlen som ropade ut att han, Lucifer, nu ville vara gud. När det står Herren, HERREN, betyder detta att både Sonen och FADERN är eniga i det som sker.)

vers 11 Herrens ord kom till mig. Han sade: 12 "Du människobarn, stäm upp en klagosång över kungen i Tyrus och säg till honom: Så säger Herren, HERREN: Du var en mönsterbild av fullkomlighet, full av visdom och fullkomlig i skönhet. 13 I Eden, Guds lustgård, var du, höljd i alla slags ädelstenar: karneol, topas och kalcedon, krysolit, onyx och jaspis, safir, karbunkel och smaragd. Med guld var dina tamburiner och flöjter utsmyckade, framställda den dag du skapades. 14 Du var en smord, beskyddande kerub, och jag hade satt dig på Guds heliga berg.  Där gick du omkring bland gnistrande stenar. 15 Du var fullkomlig på alla dina vägar från den dag då du skapades, till dess att orättfärdighet blev funnen hos dig. * 16 Genom din stora handel** fylldes du med våld, och du syndade. Därför drev jag dig bort från Guds berg och förgjorde dig, du beskyddande kerub mitt bland de gnistrande stenarna.17 Eftersom ditt hjärta var högmodigt på grund av din skönhet, och du fördärvade din visdom på grund av din prakt, kastade jag ner dig till jorden och utlämnade dig åt kungar till att beskådas. 18 Genom dina många missgärningar och din oärliga handel vanhelgade du dina helgedomar. Därför lät jag eld gå ut från dig, och den förtärde dig. Jag gjorde dig till aska på marken inför alla som såg dig. 19 Alla som kände dig bland folken häpnade över dig. Du fick ett fasansfullt slut och du skall inte mer finnas till.  

      * Högmod går före fall ** Handel. Det finns inga butiker i himlen så här handlar det om hans uppgift att med tamburin och flöjt skapa lovsång i himlen. Djuren har inte människors unika förmåga att med ett trummande och lite flöjtspel kunna skapa tusentals olika rytmiska melodier. Det står också att Gud skall trona på vår lovsång, vilket betyder att Lucifer, i uppdraget som lovsångledaren, hade skapa är något unikt som också blev till hans fall, då han även skapade musik till sin egen ära. Och högmodet föddes i hans hjärta den dag då 1/3-del av änglarna började tillbe honom, blev hans fan-club, och så tändes tanken inom Lucifer att han skulle ville ha en egen tron eller ännu bättre, kunna sitta på en guds tron. Trots att Lucifer kunde skapa musik så kunde han inte skapa en egen tron att ställa den bredvid Guds tron. Och vi har alla upplevt hur musik och rytm kan fånga våra sinnen och få oss göra bra, men också tokiga saker, för det finns ond och god musik, beroende på om orden skapar hat eller kärlek, lyfter upp oss eller gör oss hatiska. 

  Det finns tillfällen i Bibeln där en händelse på jorden speglar ett skeende i himlen, som när Herren tog ut ett revben ur Adam och sedan (föddes) formades Eva. Jämfört detta med när Gud Fader säger; ”Detta är min enfödde Son, Jesus,” samt att dessa två, Adam och Eva, man och kvinna, skall nu vara som ett, såsom Fadern och Sonen är ETT. När Lucifer föll övergick hans uppdrag att skapa lovsång till Guds ära till människosläktet och därför hatar Satan oss, eftersom vi skall en dag få upphöjda, inta av oss själva, inta hans plats vid Guds tron. Därför använder han musiken mot oss för att vi skall misslyckas.

2)   Upp 21; Det nya Jerusalem.  Staden är skapad för oss att bo i efter det att den sista domen har fallit. Staden är 220 mil i fyrkant (nästan lika stor som Europa) och den kommer farande för att ställas ned på en ny jord, planet. Runt staden finns det en 72 meter hög mur och i varje långsida finns det tre pärleportar, cirka 50 mil mellan portarna. Guds tronstol kommer att stå upphöjd i mitten, väl synlig från alla murkrön, vilket betyder att marken innanför måste luta uppåt, som en pyramid. På jorden är trappstegspyramiden äldst av alla, och det kan vara så att Satan har här kopierat Guds tron för att i avund bygga upp en liknande mindre modell åt sig själva här på jorden. Det nya Jerusalem kan även liknas vid en bröllopstårta med flera våningar.   

3) En helig skrift utan nåd.  Sakarja 5:1-5 När jag på nytt lyfte blicken fick jag se en flygande bokrulle. Ängeln frågade: ”Vad ser du?” Jag svarade: ”Jag ser en flygande bokrulle, 20 x 10 alnar (10 x fem meter).” Då sade han: ”Det är förbannelsen som går ut över hela landet. Var och en som stjäl skall från och med nu bli utrotad enligt denna skrift, och var och en som svär skall från och med nu bli utrotad enligt denna skrift. Jag har låtit den gå ut, för att komma in i tjuvens hus, gå in i huset hos den som svär falsk vid mitt namn. Den skall stanna där i huset och fräta upp det med trävirke och stenar.

  Vid först läsning blir denna text obegriplig och i Bibeln online har de ändrat i texten och sålunda missat hela innebörden. Den flygande bokrulle som i storlek är lik en flygande matta i persiska sagor, betyder att den skall flyga över, kunna täcka stora ytor. Då förbannelse = lag utan nåd, blir texten: Jag skall låta budskapet med lagar utan nåd, flyga ut över hela världen och in i tjuvens hus för att där stanna och splittra riket inifrån. Tjuven i bibeln är Satan och ordet hus i arabvärlden betyder ockuperade riken helt i/under deras kontroll. Så versen säger att bokrullens budskap (både i politik och religion) kommer med lagar som inte vad nåd innebär och där domen är snabb och dödlig, helt i motsats till Bibelns budskap som är kärlek och förlåtelse. Bokrullens oförsonliga anda kommer att med tiden splittra och fräta upp tjuvens hus (nationer och familjer), genom att förstöra samhällets stöttepelare och grundstenar inifrån.

===========================================

4) De fyra apokalyptiska hästarna.

Sakarja 6: 1–8 Profeten såg 4 vagnar komma fram mellan två berg av koppar. Den första vagnen var dragen av röda hästar, den andra av svarta hästar, den tredje av vita hästar, och den fjärde av fläckiga hästar. De är himmelens fyra vindar som kommer nu att dra ut inför hela jordens herre (Satan). (Bildstoden i Daniels bok och som Nebukadnessar drömde om hade både buk och höfter av koppar och var i symbol lika med Grekland. I Uppenbarelseboken är de fläckiga hästarna blekgula, och i judisk grundtext står det gröna.)

  Eftersom Israel ligger mellan ett stort hav och ett stort ökenområde, går vägarna i bibeltexten ofta norr eller söderut, för att sedan svänga åt väster mot Rom, eller åt öster mot Babylon. De svarta och vita hästarna dra först åt norr och sedan västerut. Den fläckige hästen dra söderut, men om de röda hästarna står det inget om, så de utgår som vattenringar från där de står. De fyra vindarna är onda vindar som bereder marken, sår ut frön av misstro, åsikter som fyller människorna med oro och kaos, samt korrumperar folkens ledare. Denne jordens herre är Satan, än så länge, och med dessa redskap vill han ta total kontroll över de fyra -ismer; kapitalet, religionen, krigen och politiken. I Uppenbarelseboken finner vi samma berättelse.    

 Upp 6: 1–8 Ryttaren på den vita hästen fick en segerkrans samt en pilbåge, och han drog ut för att segra men hade inga pilar (religioner och den falska kyrkan). Ryttaren på den röda hästen hade ett långt svärd och han fick makt att ta bort freden på jorden (politik och kommunismen) Ryttaren på den svarta hästen hade en våg i handen och han kontrollerade priset på alla varor. (Kapitalismen, kostym-nissar.) Ryttaren på gröna häst hette Döden och helvetet (krigen) följde honom. (Hästens färg är här blekgul, som döende människa, eftersom översättarna inte förstod att här talas det om symboliska hästar. I grundtext är den grön och de som följer den gröna hästen är inte rädda för döden, utan ser på döden som en befrielse, belöning.)  

 Hästarna är alltså metaforer på olika -ismer, onda andar vars makt kommer att öka i betydelse för att slutligen ta över all skeende, makt i vedermödan. Det talas också om många Antikrist skall träda fram, men under alla dessa år som gått är de falska präster, för det är först när Israel har blivit till nation och fått Jerusalem som egen huvudstad, som den äkta antikrist kan träda fram, tillsammans med skökan och den falska profeten, för att lägga världen under sig.          

5)  Sakarja 6: 5–11 Kvinnan (skökan) i korgen. Ängeln kommer fram till profeten med en korg. Kvinnan, ondskan, knuffades ned i korgen och det lades ett lock av bly ovanpå. Och två änglar förde sedan korgen ut till Sinears (Babylons) land för att hålla henne fången där, och troligtvis blir det först i vedermödan som hon (avgudars urmoder) släpps lös. Men skökan blir ovän med Antikrist och den falske profeten, och en A-bomb från Iran förintar både skökan och hennes stad, som en del anser nu vara Mecka och Medina.

6) Judarnas upprättelse.  I övriga kapitel i Sakarja talas det om att judarna skall förskingras ut över hel jorden, men att de en dag skall återvända och då kommer jordens folk att vallfärdas dit till Israel. Här finns också profetior om Telningen, en Herrens tjänare (Jesus) som kommer att växa upp i Israel och han skall en dag upprätta riket samt placera sin tron i landet. Det talas om judarnas falska gudfruktighet, men också om deras omvändelse och upprättelse. Sedan följer det en beskrivning av domen över Israels fiender, och Israel kommande storhet, samt att hednafolken kommer alla att tillbe konungen.

7) De fyra väsen vid Guds tron och om Totempålen.

Upp. 4: 1-11 Johannes ser fyra väsen vid var sin sida om Guds tron. Väsen till höger liknar ett lejon, till vänster en oxe, bak om en örn och framom står ett väsen med människoansikte. Kung Salomo hade apor i palatset, och Johannes visste om apor, så här borde det ha stått en apa, då övriga tre motsvarar högt stående djur i var sitt rike/art. Men det Johannes såg var inte en apa, men … kanske han skulle i dag ha kallat den för en grott varelse, eller Neanderthal. Dessa fyra väsen visar samma ansikte åt alla håll och de har ögon över hela kroppen, vilket betyder att de kan både se och höra allt som händer och sker runt omkring dem och vid domstolen. Samtidigt bär de stora och små vingar precis som keruber.

 Hesekiel 1: 6-11 Här beskriver profeten samma fyra väsen, men denna gången följer det med dem till synes en vagn med fyra hjul, inom fyra hjul, som kan förflytta sig åt alla håll, även uppåt. (Som tornen, i schackspelet.) Det finns många funderingar om dessa väsen, men eftersom vi skulle förvalta skapelsen, tycks dessa stå där, även om det sker i deras blotta närvaron, för att på domens dag anklaga oss människor för våra grymheter.

Dessa väsen liknar totempålar och de kan vara ännu ett av Satan stulna ting eller idéer från himmelen. En del säger att den fjärde kan vara en människosymbol för Jesus, men Jesus finns redan på plattformen, sittande vid Faderns högra sida, och människan står på golvet, anklagad inför tronen. Alternativet kvar är att de fyra väsen står där som skapelsens vittnen, eller som en jury för att se till domen över människorna blir rättvis.

  ========================================

8) Jesu dom mellan får och getter. Upp 20: 4–6 Och jag såg troner, och de som satte sig på dem fick rätt att döma. Och jag såg själarna av dem som halshuggits för Jesu vittnesbörd och Guds ord, dem som inte tillbett odjuret och dess bild och inte tagit emot märket på sin panna eller sin hand. De fick liv igen och var kungar med Kristus i tusen år. De andra döda fick inte liv förrän de tusen åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen. Salig och helig den som får vara med i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden ingen makt, utan de skall bli Guds och Kristi präster och vara kungar med honom i tusen år.

   Matt 24:13-14 Och detta evangelium skall predikas i hela världen till vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma. (Vilket här är lika med slutet av vedermödan.)

  Upp 7: 1-8 De 144 000 vittnen. Det är de 144 000 som kommer att gå ut för att vittna över hela jorden. De sänds ut parvis, 72 000 par, för att söka upp alla som ännu inte har hört talas om evangeliet. När de hämtas upp/hem kommer de att sjunga en sång som ingen annan i himlen kan förstå mer än Fadern och Sonen, vilket betyder att dessa är mer Jesus-lika än någon annan människa. Troligtvis är det dessa 144 000 judar som återvänder till den plats varifrån de for upp ifrån, för att där, sittande på troner, döma människorna genom att ställa denna enda fråga: ”Hur har du varit mot Jesus minsta vänner, judarna, var du ond eller god?” (Domen över egna synden kommer att ske först efter tusenårsrikets slut då alla väcks upp från döden för att ställas inför Guds tron, och där böcker öppnas upp och var och en döms efter egna gärningar.) Att folk och nationer döms med Jesu dom betyder inte att svenskarna, med en S-regering som ständigt har motarbetat judarna, kommer att kallas för getter och hamna i helvetet, utan domen kommer tydligen att ske ute på respektive plats, i nationen och städerna, där de 144 000, cirka tre år tidigare stod och vittnade om Guds rike, helade sjuka och drev ut onda andar. Varför detta? Jo, kanske för denna dom måste var kort och precis, eftersom redan nästa morgon börjar tusenårsriket. En hjälp är att halva jordens befolkning har dött i och av effekterna i de två stora krigen, Harmagedon, samt i Antikrist slutstrid mot Jerusalem, och av alla straffdomarna. Men det finns kvar alla dem som har kämpat mot Israel, mot judarna och kristna runt om i världen, samt alla dem som har tagit på sig märket 666, dessa är automatisk dömda, så kvar finns alla de som i trots och tvivel inte tog märket på sig, men samtidigt inte kunde tro på de 144 000 predikningar, dessa kommer att dömas efter hur de behandlade judarna, Jesus minsta.  Som det var under andra världskriget så finns det obstinata personer som sa nej till båda sidor, men som i smyg hjälpte judarna att komma undan antikrist huliganer. Om dessa säger Jesus; De lever som de var utvalda folket, medan de som var utvalda lever som världens barn. Och det va just därför som hedningarna tid på 2 000 år kom till.

    Så, detta kan hända. Det finns en liten ö med en befolkning på 400, som kallas North Sentinel Island, India Ocean, som dödar alla som försöker landa på stranden. Eftersom de är så isolerade, har de ingen immunitet mot någon sjukdom, och de behandlar därför alla inkräktare som förgiftade. En dag stannar ett fartyg väl utom räckhåll för deras pilar, och två personer stiger ut och står sedan på vattnet. Sakta går de två mot den arga gruppen på stranden, och de två möts med sten och pilar, men ingen blev träffad. Vissa gav upp och flydde in i djungeln, men andra ville inte ge upp och gick hotfulla mot de två och viftande knivarna, bara för att stanna kort och falla ner på sanden. "Frid, vi vill inte skada dig, vi kommer i frid", sade de till männen på deras konstiga okända språk och visade sina tomma händer. Att bli tilltalad på sitt eget språk fick dem att se upp och allt såg var deras leende fredliga ögon. När de slutligen förstod att dessa två inte kunde dödas, kom resten av folket fram för att hälsa på de underliga främlingarna. De två lärjungarna berättade vilka de var och varifrån de kom, och de stannade där i två dagar, predikade och botade de sjuka. Sedan sa de: "Vi kommer nu att lämna er, men vi kommer tillbaka inom tre år, så var goda mot varandra och kom ihåg vad vi har berättat för er om.” Därefter lyftes de två upp i skyn och försvann.

   Tre år senare såg folket på North Sentinel plötsligt två lysande troner stå på stranden och strax därefter kom de två lärjungarna ner till dem. "Hälsningar, vi är tillbaka precis som vi sa." Och några av folket vinkade glatt på händerna, men vissa var fortfarande mörka i ögonen.

"Vi har kommit för att se hur ni har haft det sedan förra gången samt att döma er precis som vi sa att vi skulle göra." De två satte sig på tronstolarna och de som var glada över att få se dem kom fram. ”Vi kan se att du har förändrats och inte bär några vapen på dig." "Jag känner inget behov av knivar, jag är inte rädd längre." "Du har ett gott hjärta, var vänligen ställ dig här till höger om oss."  Och när en tredjedel av dem närvarande hade kommit fram, måste resten stiga fram, fastän de inte ville, och de kunde inte heller springa sin iväg. Vissa kom med hat i sitt hjärta och de blev tillsagda att stå på vänster sida av tronen, andra delades upp efter vad de två kände att de hade i deras sinne. När alla invånarna stod på stranden alla hade blivit dömda, öppnade jorden upp sig och svalde dem som stod till vänster, medan de på höger sida fylldes av rädsla. "Var inte rädd, men ni vet att domen var rättvis. Men denna ö kommer att snart svämmas över och sjunka ner i havet. Vi kommer nu att ta er över vattnet upp till högre mark, och där kommer vänliga människor möta oss och ge er alla den hjälp ni behöver. Kom, följ med oss, vi måste gå fort!" Folket tvekade, men när deras fötter rörde vid vattnet kändes det som att gå på en strand i det grunda vattnet. Ingen var inte rädd längre, och alla var glada och ivriga att få komma över till den andra marken.      

Ändra till en bild som passar din sida och skriv en text som passar till bilden ovan.