Vedermödans Agenda skapad av Daniel Hill. Här finns med alla profetion som jag hitintills har funnit men fler "miniprofetior" eller förklarande ord/texter tycks vilja dyker upp hela tiden, men de i sig ändrar inte på den grund som har givits mig. Profetiorna talar alltid en kommande händelse som kommer att påverka jordens befolkning särskilt i den yttersta tiden, och som vi kan se i all upptrappad retorik och en ovilja till kompromisser och fred. Jorden står nu inför de löften som säger att jordbävningar och naturkatastrofer av stora mått kommer att drabba jorden och särskilt de nationer som strider mot Guds vilja. Att då säga att alla gudar är sak samma är ingen tröst eller räddning undan de kommande katastroferna, för Gud säger själv att han gör detta för att påminna oss människor om att alla andra gudar är falska eftersom de inte kan stoppa honom, och detta gäller även den kommande antikrist. Men talet om ett tredje världskrig är fel, för vissa händelser måste först ske, som att Egypten och Gaza översvämmas, samt arabvärldens hämnd mot Israel som slutar i kriget vid Harmagedon. 20190731

Nu följer de tider och uppgifter som finns i vedermödan, och de är fler än man tror. Nytt 10 juni 2019

Dan 8:14 ”Efter 2300 kvällar och morgnar kommer templet att få sin upprättelse.”

Dan 12:11 Från den tid då det dagliga offret avskaffas och en vanhelgande skändlighet ställs upp skall det gå 1290 dagar

Dan 12:12 Salig den som väntar (överlever) i 1335 dagar.

Upp 7:3 ”Skada inte jorden eller havet eller träden förrän vi har märkt vår Guds tjänare med sigill på deras pannor.” Och jag fick höra antalet av dem som var märkta med sigill. Etthundrafyrtiofyra tusen 144 000 var märkta.

Upp 11 :1–14 Och en måttstock som var som en stav gavs åt mig med orden: ”Gå och mät Guds tempel och altaret och räkna dem som tillber där. Men templets yttre gård skall du lämna därhän och inte mäta, ty den har getts åt hedningarna, och den heliga staden (Jerusalem) skall trampas av dem i fyrtiotvå månader. Och jag skall låta mina två vittnen Mose och Enok profetera under (1260) dagar, klädda i säckväv.” Vittnena är de två olivträden och de två lampställen som står framför antikrist, jordens herre. Om någon vill skada dem kommer det eld ur deras mun och förtär deras fiender. Var och en som vill skada dem måste bli dödad på det sättet. De har makt att stänga himlen så att inget regn faller under den tid då de profeterar, och de har makt att förvandla allt vatten till blod och att slå jorden med alla slags plågor så ofta de vill.  Och när de har fullbordat sitt vittnesbörd skall odjuret som stiger upp ur avgrunden börja krig mot dem och besegra dem och döda dem. Deras lik skall ligga på gatan i den stora stad som på andligt språk kallas Sodom och Egypten och där deras herre också blev korsfäst. Människor från alla länder och stammar och språk och folk kommer och ser på deras lik i tre och en halv dag och låter dem inte läggas i någon grav. Och jordens invånare gläder sig över deras öde och jublar och skickar gåvor till varandra, eftersom dessa båda profeter hade varit en plåga för jordens invånare. Och efter de tre och en halv dagarna kom livsande från Gud in i dem, och de ställde sig upp, och stor skräck föll över alla som såg dem. Och de hörde en stark röst från himlen som sade till dem: ”Kom hit upp.” Och de steg upp till himlen i ett moln, och deras fiender såg dem. I samma stund blev det en väldig jordbävning, och en tiondel av staden störtade samman, sju tusen människor dödades av jordbävningen, och de andra slogs av skräck och gav himlens Gud sin hyllning. Det andra veropet är över. Se, det tredje kommer strax. (Och vid deras uppståndelse inser judarna att då är även Jesus himmelsfärd vara sann och döpt i helig Ande de kastar ut bildstoden och ropar till Herren som kommer att bönhöra dem efter 45 dagar.  

Upp 14:1–5 Och jag såg, Lammet stod på berget Sion, tillsammans med de 144 000 vittnen som hade hans och hans Faderns namn skrivet på pannan. De sjöng en ny sång inför tronen och inför de fyra varelserna och de äldste. Och ingen kunde lära sig den sången utom de 144 000, de som är friköpta från jorden. Det är de som inte har befläckat sig med kvinnor, och de följer Lammet vart det än går. De är friköpta från människorna som en första skörd åt Gud och Lammet. I deras mun har det aldrig funnits någon lögn. (Min gissning: 144 x 7 = 1008 dagar är en rimlig tidsperiod).

Upp 20: 4 Och jag såg troner, och de* som satte sig på dem fick rätt att döma. Och jag såg själarna av dem som halshuggits för Jesu vittnesbörd och Guds ord, dem som inte tillbett odjuret och dess bild och inte tagit emot märket på sin panna eller sin hand. De fick liv igen och var kungar med Kristus i tusen år. *144 000 vittnen.

Upp 16: 12 Den sjätte tömde sin skål över den stora floden Eufrat. Och dess vatten torkade bort så att vägen öppnades för (3) kungarna med deras 200 miljoner stora armé från Östern. Och jag såg att ur drakens mun och ur odjurets mun och ur den falske profetens mun kom det tre orena andar som var som paddor. De övertygade kungarna att istället anfalla Israel. (Tre ovisa män från östern med krig som gåvor.)

Jes. 19:24 Den dagen skall Israel vara jämställt med Egypten och Assyrien och bli en välsignelse på jorden, när Herren Sebaot välsignar jorden och säger: Välsignat är Egypten, mitt folk, Assyrien, mitt eget verk, Israel, min egendom.

Sak 8:7 Så säger Herren Sebaot: Jag skall rädda mitt folk ut ur österns länder och västerns. Jag skall hämta dem hit och låta dem bo i Jerusalem. De skall vara mitt folk och jag skall vara deras Gud i trohet och rättfärdighet.

 Jer. 31:33 Nej, detta är det förbund jag skall sluta med Israel när tiden är inne, säger Herren: Jag skall lägga min lag i deras bröst och skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk.  

En uppgradering av utgiven bok år 2013:  ”SJUTTIONDE ÅRSVECKORNA- en gåta” men nu under en ny logo, ”PROFETIOR OCH HÖRNSTENAR Dan70”. 

 En komprimerad agenda över upptakten till samt själva Vedermödan.

År 2013 trodde jag att nu finns de inga fler profetior för målet med boken var att allt skulle vara med, även de verser som tidigare bibeltolkare har lagt bort, ratade, som inget att bygga på, därav namnet HÖRNSTENAR. Som detta om de 144 000 lärjungar som var till början en stor men udda grupp, men som jag i år har insett att dessa har både en mer utvald uppgift och position vid Guds tron, än vid det första intrycket.

På hemsidan finns det förutom delar av boken, flera filer som delvis tar upp samma info, beroende på att när de nya hörnstenar vänds upp då stoppar jag in uppgiften där de tycks höra hemma.

Även i år, när jag lyssnar på dessa superapostlar så upptäcker jag att de tycks vara nöjda med de profetior som har format deras budskap, och mång kommer för att lyssna på dem, men profeten Daniel säger i kap 12 att i den yttersta tiden skall de som söker kunskap finna mer och får en ökad förståelse. Även i Uppenbarelseboken säger Johannes att vi skall söka i ordet för att inte komma fel och bli överraskade när profetiorna börjar att fullbordas i större antal. Denna agenda för Vedermödan är viktig för oss alla, då den förklara skeendet uti världen och vad vi kan förvänta oss.

Det kommer att uppstå många falska läror i den yttersta tiden och då är det viktigt att veta vad Bibeln vill lära oss så vi inte kommer fel. Därför skall vi alltid pröva de ord som predikas samt behålla det som är sant. Även denna lilla skrift skall skärskådas.

När jag började skriva om vedermödan utgick jag från profeten Daniel kap 12, och särskilt vers 11–12. Jag insåg att dessa 1290 dagar och 1335 dagar var viktiga, men först när Herren påpekade för mig att dag 1335 var den saligaste av alla dagar, för då skulle Messias komma ned, fick jag ordning på övriga dagar 2300 och 1260. Och det visade sig att för på dag 175, då templet invigs, kommer världen att förstå och då välja sida. De som trodde, såg Guds plan och löften till Israel, räknas som ”FÅR” och de ska gå till höger om Jesu tron, domstol, medan de som hatar judarna och Bibelns budskap, få gå till vänster mot deras dom. Detta är inte den yttersta domen utan endast en dom över vilka (cirka halva jordens befolkning) som få gå vidare in i det tusenåriga fredsriket.